Yksi­löl­li­set kuulonsuojaimet

Yhteis­kun­nan kas­va­va melu­ta­so lisää kuu­lo­vai­keuk­sia kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä. Nova­vox on eri­kois­tu­nut yksi­löl­li­ses­ti valet­tui­hin kuu­lon­suo­jai­miin, jot­ka ehkäi­se­vät kuu­lo­vau­rioi­ta tämän päi­vän yhä vaa­ti­vam­mis­sa ääniympäristöissä.

 

Yksi­löl­lis­ten kuu­lon­suo­jain­ten teke­mi­seen tar­vi­taan mal­lit kor­vis­ta­si. Mal­lien ansios­ta saat juu­ri sinul­le täy­del­li­ses­ti istu­vat kuulonsuojaimet.

novavox-varikas-symboli

Varaa aika
mal­lin­ot­toon >

novavox-varikas-symboli
novavox-logo-uusi-valkoinen

Laa­tu
ja tuo­te­ta­kuu

Edus­tam­me mark­ki­noi­den par­hai­ta merk­ke­jä ja kaik­ki tuot­teet ovat CE-merkittyjä.

Laa­ja valikoima

Meil­lä on yksi­löl­li­siä kuu­lon­suo­jai­mia kaik­kiin vaa­ti­viin ääniym­pä­ris­töi­hin. Käy­täm­me pie­ni­ko­koi­sia suo­dat­ti­mia, joten suo­jai­met sopi­vat pie­niin­kin korviin.

Yksi­löl­li­set kuulonsuojaimet

Täy­del­li­ses­ti istu­vat kuu­los­uo­jai­met, joi­den suo­dat­ti­met on rää­tä­löi­ty tar­pei­sii­si, tun­tu­vat muka­vil­ta koko päi­vän ja pitä­vät ympä­ris­tön äänet hallinnassasi.

Pidä huol­ta kuulostasi

Tie­sit­kö, että vai­mea­kin melu väsyt­tää? Kova melu voi puo­les­taan aiheut­taa kuu­lo­vau­rioi­ta, tin­ni­tus­ta, kor­ke­aa veren­pai­net­ta, stres­siä ja keskittymisvaikeuksia.