Yksilölliset ja valetut korvatulpat - Kuulosuojaimet - Novavox

Novavox

Yksilölliset korvatulpat ammattikäyttöön sekä vapaa-aikaan

Miksi yksilöllisesti valetut korvatulpat?

Valetut kor­va­tulpat, joissa on vai­men­nus­filt­terit, ovat huo­mat­ta­vasti moni­puo­li­semmat, muka­vammat ja help­po­käyt­töi­semmät ver­rattuna muihin kuu­los­uo­jaimiin. Ne sopivat yhtä hyvin niin töihin kuin vapaa-ajankin käyttöön.

Nova­voxin muo­toillut kor­va­tulpat ovat huo­maa­mat­tomat ja ne istuvat muka­vasti kor­vissa, ovathan ne juuri sinun kor­va­käy­tä­viesi mukaan val­mis­tettu. Ne suo­jaavat kuu­loasi tehok­kaasti, mutta samalla kuulet puheen sel­keästi. Taus­ta­melun vähe­tessä suo­jainten avulla moni kokee ole­vansa vir­keämpi ja keskittymiskykyisempi.

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Muotoillut korvatulpat – täydellinen istuvuus juuri sinun korvaasi

Muo­toillut kor­va­tulpat tun­tuvat muka­vilta koko päivän ja pitävät ympä­ristön äänet hal­lin­nassasi. Käy­tämme pie­ni­ko­koisia suo­dat­timia, joten kor­va­tulpat sopivat pie­niinkin korviin.

Yksi­löl­lisiä kor­va­tulppia varten tar­vit­semme mallin kor­vastasi. Mal­lin­ot­to­käyntiin menee aikaa noin 15 minuuttia. Ota yhteyttä tai varaa aika mal­lin­ottoon!

Näin mallinottoprosessi etenee:

Toi­mi­pis­teemme sijaitsee Hel­singin Laut­ta­saa­ressa hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella. Kysy mah­dol­li­suutta mal­li­no­tosta esi­mer­kiksi yri­tyksesi tiloissa.

Huo­mioithan, että tulet mal­lin­ottoon puhtain korvin. Tar­vit­taessa voit käydä ter­vey­den­hoi­ta­jalla puh­dis­tut­ta­massa kor­va­käy­täväsi ennen mallinottoa.

Kiin­nos­tuitko? Kes­kus­tellaan puhe­li­mitse lisää!

Lue lisää kuulon suojaamisesta blogistamme

Soita 000 000 0000