Yksilöllisten korvatulppien mallinotto - Novavox

Novavox

Kuinka yksilöllisten korvatulppien mallinotto tapahtuu?

Mitä ovat yksilölliset korvatulpat?

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­los­uo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti kor­vissa. Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Onnistuneen mallinoton edellytykset

Ana­to­misten kor­va­tulppien on tärkeää olla täs­mälleen oikean muo­toiset ja kokoiset. Siksi mal­linotto on oleel­linen osa tilausprosessia. 

 

Mallia otet­taessa korvien on oltava mah­dol­li­simman puhtaat. Korvasi tut­kitaan otos­koo­pilla ennen mallin otta­mista. Jois­sakin tapauk­sissa korvat on puh­dis­tettava ennen mal­lin­ottoa. Voit tehdä sen kotona esi­mer­kiksi aptee­kista saa­ta­valla Otocur- tai Removax-suih­keella tai korvien puh­dis­tukseen tar­koi­te­tuilla tipoilla.

Valetut kuulonsuojaimet nukkumiseen ja matkoille

Oletko herkkäuninen tai teetkö vuorotyötä? 

Lii­kenteen melu, elä­möivät naa­purit, lem­mikit tai kuor­saava kumppani voivat olla liikaa sinulle, jolla on uni­häi­riöitä tai olet muuten herk­kä­uninen. Myös vuo­ro­työssä päi­vällä nuk­ku­minen saattaa olla haas­teel­lista ympä­ristön äänien takia.

Nuku ja lepää ilman häi­riöitä mit­ta­ti­laus­työnä val­mis­tet­tujen yksi­löl­listen kuu­lon­suo­jainten avulla. Uni­tulpat vai­men­tavat erittäin tehok­kaasti ympä­ristön häi­rit­seviä ääniä. Ne on suun­ni­teltu niin, että mah­dol­liset häly­ty­säänet, mukaan lukien herä­tys­kello, kuu­luvat tulppien läpi. Ihminen kuule muita ääniä mm. nenän ja väräh­dyksen kautta.

Pre­vious slide
Next slide
Soita 000 000 0000