Valetut korvatulpat moottoripyöräilyyn - Moottoriurheilu - Novavox

Valetut korvatulpat moottoripyöräilyyn

Moottoripyöräilijän korvatulpat - mittatilaustyönä muotoillut korvatulpat moottoriurheiluun 

Tie­sitkö, että kun ajat moot­to­ri­pyörää, ajan mittaan hai­tal­li­sinta kuu­lollesi on tuu­len­kohina. Tuulen aiheuttama kohina voi vahin­goittaa kor­viasi jo alle 100 km/​h nopeuk­sissa. Kypärä toki vai­mentaa osan, mutta melu myös väsyttää ja voi vai­kuttaa keskittymiseen.

Eri­tyi­sesti moot­to­ri­pyö­räi­li­jöille sekä muille moot­to­riur­hei­li­joille suun­ni­tellut valetut kor­va­tulpat istuvat moit­teetta kypärän alla. Suo­jaimet läpäi­sevät nor­maalin puhe­äänen ja lii­ken­teessä kuu­luvat varoi­tus­sig­naalit, mutta suo­jaavat kuu­loasi hai­tal­li­selta ympä­ristön melulta.

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

V-Flex Moto - Valetut korvatulpat moottoripyöräilyyn

Nauti vauhdin huu­masta kuu­lo­vau­rioita pel­kää­mättä! V-Flex Moto kor­va­tulpat ovat yksi­löl­li­sesti valettu  moot­to­ri­pyö­räi­li­jälle. Etenkin ajon aikana on tärkeää käyttää kuu­lon­suo­jaimia kuu­lo­hait­tojen ehkäi­se­mi­seksi. Kuu­lon­suojain auttaa suo­jaamaan korvia tuulen kohi­nalta ajon aikana var­mistaen kui­tenkin, että kul­jettaja kuulee lii­kenteen äänet ympä­rillään ajo­tur­val­li­suuden takaa­mi­seksi. Kuu­lon­suo­jainten avulla koet myös olosi vir­keäm­mäksi ja kes­kit­ty­mis­ky­kyi­sem­mäksi, joten voit nauttia aja­mi­sesta täysillä.

 V-Flex Moto kor­va­tulpat valetaan ja  muo­toillaan yksi­löl­li­sesti jokaisen korvaan sopi­vaksi, joten ne istuvat hyvin. Ne val­mis­tetaan erittäin peh­meästä sili­ko­ni­ma­te­ri­aa­lista, joka tarjoaa opti­maa­lisen muka­vuuden kypärän alla. Kuu­los­uojain poistaa paineen kor­va­käy­tä­västä, joten kor­va­tulppa ei tunnu epä­mu­ka­valta tai aralta pitkien mat­kojen aikana. V-Flex Moto valetut kor­va­tulpat moot­to­ri­pyö­räilyyn sopivat täy­del­li­sesti kypärän alle myös pit­kä­ai­kai­sessa käy­tössä. Vai­mennus on saa­ta­villa kol­mella eri tasolla: 21, 22 tai 27 dB.

Omi­nai­suudet

  • Laaja väri­va­li­koima, 17 eri väriä
  • Valitse kol­mesta vaih­det­ta­vasta suo­dat­ti­mesta: 21 dB, 22 dB tai 27 dB 
  • Val­mis­tettu peh­meästä lää­ke­tie­teel­li­sestä silikonista
  • 2 vuoden tuotetakuu
  • Hyväk­synnät: EN352-2 ja (EU) 2016/425

Hinta: 210 €

V-Flex Moto
MEP-Fuchia

MEP 2G Moto - Moottoripyörä korvatulpat

Suojaa kuulosi ajon aikana. MEP 2G Moto - moot­to­ri­pyö­räilyyn tar­koi­tetut kor­va­tulpat ovat modu­laa­riset kuu­los­uo­jaimet, joissa on useita toi­mintoja. Kaikki lisä­va­rusteet ja suo­dat­timet, joissa on mer­kintä “MEP 2G”, sopivat näihin korvatulppiin. 

Kor­va­tulpat valetaan yksi­löl­li­sesti jokaisen korvaan sopi­viksi, jolloin ne ovat mukavat käyttää kypärän alla. Kuu­los­uojain poistaa paineen kor­va­käy­tä­västä, joten kor­va­tulppa ei tunnu epä­mu­ka­valta tai aralta pit­kienkään mat­kojen aikana. Tämä malli sopii moot­to­ri­pyö­räi­li­jöille tai muille moot­to­riur­heilun har­ras­ta­jille, sillä ne läpäi­sevät nor­maalin puheen ja lii­kenteen äänet ajo­tur­val­li­suuden takaa­mi­seksi, mutta suo­jaavat kova­ää­ni­seltä tuulen kohi­nalta ajon aikana. Kuu­los­uo­jainten käyttö onkin tärkeää pysyvien kuu­lo­hait­tojen ehkäi­se­mi­seksi. Käyt­tä­mällä kor­va­tulppia koet olosi myös vir­keäm­mäksi ja kes­kit­ty­mis­ky­kyi­sem­mäksi ajon aikana, mikä lisää osaltaan ajo­nau­tintoa, mutta myös ajoturvallisuutta.

Hinta: 210 

Racing in ears - Moottoriurheilijan korvatulpat

Suojaa korvasi ja pidä yhteyttä ajon aikana Racing in ears -kor­va­tul­pilla. Nämä kor­va­tulpat ovat moot­to­riur­hei­li­joiden kes­kuu­dessa eri­tyisen suo­situt. Ne sisäl­tävät integroidut mini­kai­ut­timet, joiden kautta yhtey­denpito muiden kanssa onnistuu hyvin. Kor­va­tulpat muo­toillaan yksi­löl­li­sesti, joten ne istuvat hyvin korvaan.  Pehmeät mate­ri­aalit tekevät kor­va­tul­pista erittäin mukavat, joten ne sopivat myös pit­kä­ai­kai­sempaan käyttöön. Ulko­pinta on ontto, joten korvaan koh­distuva paine jää minimaaliseksi.

 

Laa­dukkaat muo­toon­va­letut Intercom-kor­va­tulpat on suun­ni­teltu aktii­vi­sille moot­to­riur­hei­li­joille, jotka tar­vit­sevat korvaan sopivan vies­tin­tä­vä­lineen, joka on myös mukava kypärän alla. Kor­va­tulpat läpäi­sevät nor­maalin puheen ja lii­kenteen äänet tur­val­li­suuden var­mis­ta­mi­seksi, mutta suo­dat­tavat ajon aikana syn­tyvää kova­ää­nistä tuulen kohinaa. Kor­va­tulppien käyttö onkin erittäin suo­si­tel­tavaa pysyvien kuu­lo­hait­tojen ehkäi­se­mi­seksi. Kor­va­tulppien käyttö vai­kuttaa myön­tei­sesti myös kes­kit­ty­mis­ky­kyysi ja virey­teesi ajon aikana.

Hinta: 520 

RacingEars
Soita 000 000 0000