Kuulosuojaimet metsästykseen - Aktiivikuulosuojaimet - Novavox

Kuulosuojaimet metsästykseen ja ammuntaan

Korviin valetut aktiivikuulosuojaimet metsästykseen - mittatilaustyönä

Valetut aktii­vi­kuu­los­uo­jaimet met­säs­tykseen suo­jaavat kor­viasi kovilta pamausää­niltä samalla mini­moiden esi­mer­kiksi tuulen aiheut­taman suhinan. Aktii­vi­kuu­los­uo­jaimet siis vai­men­tavat hai­tal­lisia ääniä, mutta vah­vis­tavat niitä, joita on tarpeen vah­vistaa. Ne aut­tavat myös tar­ken­tamaan äänen suuntaa, joka on tärkeä kuu­lon­suo­jainten omi­naisuus metsästäessä.

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

Mittatilaustyönä valmistetut aktiivikuulosuojaimet vaimentavat haitallisia ääniä

Moni met­sästäjä saattaa jättää kuu­lonsa suo­jaa­matta, koska perin­teiset kup­pi­suo­jaimet eivät ole käy­tän­nöl­liset ja saat­tavat tuntua hios­ta­vilta korvaa vasten. Tämä ei kui­tenkaan ole suo­si­tel­tavaa, sillä ampu­mi­sesta syntyvä äkil­linen, kova ääni voi vau­rioittaa kuu­loasi mer­kit­tä­västi ja pysy­västi. Siksi onkin tärkeää ennal­taeh­käistä kuu­lo­haittoja suo­jaa­malla kuulo asian­mu­kai­sesti kuu­los­uo­jainten avulla.

Tie­sitkö, että perin­tei­sille kup­pi­suo­jai­mille on kui­tenkin myös toinen vaih­toehto. Nova­voxin yksi­löl­liset aktii­vi­kuu­los­uo­jaimet valetaan juuri sinun korvasi mukaan, jolloin ne istuvat täy­del­li­sesti kor­vaasi ja voit käyttää niitä ongel­mitta pitkiä aikoja ker­rallaan. Kuu­los­uo­jaimet ovat paitsi mukavat, ne myös aut­tavat ehkäi­semään kuu­lo­vau­rioita met­säs­tyksen ja ampu­misen aikana. Kuu­los­uo­jaimia käyt­tä­mällä moni kokee olonsa myös vir­keäm­mäksi ja kes­kit­ty­mis­ky­kyi­sem­mäksi. Nova­voxin yksi­löl­lisiin kuu­los­uo­jaimiin liität käte­västi myös radio­pu­he­limen, jolloin voit kom­mu­ni­koida muiden kanssa. Kun kuulosi on suo­jattu asian­mu­kai­sesti, voit huo­letta kes­kittyä olen­naiseen eli harrastamiseen!

HA Active Pro – Aktiivikuulosuojaimet

HA Active Pro -aktii­vi­kuu­los­uo­jai­milla suojaat kuulosi kovilta pamausää­niltä ammun­ta­har­ras­tuksesi parissa. HA Active Pro aktii­vi­kuu­los­uojain on suun­ni­teltu eri­tyi­sesti met­säs­tykseen ja urhei­luam­muntaan. Kuu­los­uo­jainten käyttö on tärkeää pysyvien kuu­lo­hait­tojen ehkäi­se­mi­seksi, mutta niiden avulla olo on myös vir­keämpi ja kes­kit­ty­mis­ky­kyi­sempi. Kuu­lon­suo­jaimet valetaan yksi­löl­li­sesti juuri sinun kor­viisi sopi­viksi, joten ne istuvat hyvin ja ovat mukavat käyttää jopa pit­kiäkin aikoja. Kuu­los­uo­jaimiin saat hel­posti yhdis­tettyä myös radio­pu­he­limen, joten voit kom­mu­ni­koida muiden kanssa. HA Active Pro -aktii­vi­kuu­los­uo­jai­missa on erittäin kor­kea­laa­tuinen ääni, ja uuden tek­niikan ansiosta kuulet myös hel­pommin, mistä suun­nasta ääni tulee.

Omi­nai­suudet

 • Väri­vaih­toehdot: musta, punainen, sininen, keltainen
 • Val­mis­tettu akryylista
 • Erittäin kor­kea­laa­tuinen ääni
 • 4 eri ohjelmaa
 • Paris­to­käyt­töinen koko 312
 • Irro­tettava kaulanauha
 • Radio­pu­he­limeen kyt­kettävä 3,5 mm johto

Hinta: 1 200,00 €

hoerluchs-ha-active-pro-elektronischer-gehoerschutz
Cens ProFlex

Cens ProFlex - Aktiivikuulosuojaimet

Laa­dukkaat aktii­vi­kuu­los­uo­jaimet met­säs­tykseen aut­tavat suo­jaamaan kuu­loasi tärkeän har­ras­tuksesi parissa. Cen ProFlex-kor­va­tulpat antavat hyvän suojan kuu­lollesi met­säs­tykseen tai ampu­miseen sinulle, joka haluat mukavat ja hyvin istuvat, yksi­löl­li­sesti juuri sinun kor­villesi muo­toillut kuu­los­uo­jaimet. Kuu­los­uo­jainten avulla pysyt myös vir­keämpänä ja kes­kit­ty­mis­ky­kyi­senmpänä met­säs­tyksen aikana. Kor­va­tulpat on suun­ni­teltu niin, etteivät ne estä kypärän, hatun tai muiden suo­ja­va­rus­teiden käyttöä, ja ne ovat myös yhteen­so­pivat useiden eri moduulien tai eri­laisten met­säs­tys­ra­dioon lii­tet­tävien hih­nojen kanssa. Laa­duk­kaiden Cen ProFlex kuu­los­uo­jainten kanssa kom­mu­nikoit myös hel­posti muiden kanssa ampu­ma­ra­dalla tai met­sällä ollessasi.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Laaja väri­va­li­koima 
 • Yhteen­sopiva useiden eri moduulien kanssa
 • Matala pro­fiili (ei estä kypärää, hattua, suojavarusteita)
 • Yhteen­sopiva eri­laisten hih­nojen kanssa, jotka voidaan liittää metsästysradioon
 • Val­mis­tettu peh­meästä silikonista
 • 2 vuoden takuu kor­va­tul­pille (2 vuoden takuu moduuleille)
 • Hyväk­synnät: EN352-2 ja (EU) 2016/425

Hinta: 1000,00 €

MEP 2G Shooting - Passiiviset Kuulosuojaimet

Har­rasta huo­letta kuu­lo­vau­rioita pel­kää­mättä! MEP 2G Shooting on ammuntaan sopiva pas­sii­vinen kuu­los­uojain iskun­kes­tä­vällä suo­dat­ti­mella, jotka var­mis­tavat, että korvat ovat hyvin suo­jassa impuls­si­ää­niltä. Lii­al­linen altis­tu­minen impuls­si­ää­nille ammat­ti­mai­sissa tai vapaa-ajan ammun­ta­har­joi­tuk­sissa voi johtaa peruut­ta­mat­tomiin kuu­lo­vau­rioihin. Kuu­lon­suo­jaimet aut­tavat myös pysymään vir­keämpänä ja kes­kit­tymään paremmin. MEP 2G Shooting kuu­los­uo­jaimet valetaan juuri sinun kor­viisi sopi­viksi, joten ne takaavat istu­vuuden ja käyt­tö­mu­ka­vuuden, ja voit käyttää niitä pit­kiäkin aikoja.

Omi­nai­suudet

 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Laaja väri­va­li­koima 
 • Vaih­dettava melusuo­datin, joka sul­keutuu yli 85 dB:n äänenpaineella
 • Val­mis­tettu peh­meästä sili­ko­nista (70 shore)
 • 2 vuoden takuu
 • Hyväk­synnät EN352-2 ja (EU) 2016/425

Hinta: 230,00 €

MEP2 Shooting
Soita 000 000 0000