Korvaan valetut kuulokkeet - Viestintävälineet - Novavox

Korvaan valetut kuulokkeet

Yksilöllisesti korvaan valetut kuulokkeet tehokkaaseen viestintään

Meluisat ympä­ristöt saat­tavat aiheuttaa haas­teita kak­si­suun­tai­selle vies­tin­nälle. Täl­lai­sissa äänek­käissä ympä­ris­töissä perin­teiset kuu­los­uo­jaimet, radio­pu­he­limet tai puhe­limet eivät vält­tä­mättä ole kai­kista käy­tän­nöl­li­simpiä tai riit­täviä sujuvan vies­tinnän var­mis­ta­mi­seksi, kuulon suo­jauk­sesta puhumattakaan.

Vas­taanota puhetta ja kom­mu­nikoi muiden kanssa suju­vasti mit­ta­ti­laus­työnä val­mis­tet­tujen, mik­ro­fo­nilla ja kai­ut­ti­milla varus­tet­tujen korvaan valet­tujen kuu­lok­keiden avulla. Haas­tavat meluisat tilanteet eivät ole esteenä molemmin puo­li­selle kes­kus­telun kuu­lu­vuu­delle ja ymmär­ret­tä­vyy­delle näiden kuu­lok­keiden avulla. Vali­koi­mas­samme löydät tar­peistasi riippuen joko kuu­lon­suo­jai­milla tai melua vai­men­ta­valla omi­nai­suu­della varus­tetut kuu­lokkeet, jotka myös aut­tavat suo­jaamaan kuu­loasi ympä­ristön meluhaitoilta. 

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

Varicom

Varicom-vies­tin­tä­jär­jes­telmä on rat­kaisu tilan­teisiin, joissa tar­vitaan meluiseen ympä­ristöön sopivaa kak­si­suun­taista kom­mu­ni­koin­ti­vä­li­nettä. Se on taval­lisia kuu­los­uo­jaimia tai kak­si­suun­taisia radioita parempi rat­kaisu haas­taviin ympäristöihin.

 

Varicom koostuu mit­ta­ti­laus­työnä teh­dystä, yksi­löl­li­sesti käyt­tä­jänsä korvaan vale­tusta kuu­lok­keesta, jossa on sisään­ra­ken­nettu kor­kea­pro­fii­linen mini­mik­rofoni sekä kaiutin. Kaikki elekt­ro­niset osat on upo­tettu kuu­lok­keeseen ja siten eris­tetty ympä­ristön melulta. Puhe toistuu kuu­lok­keessa sel­keästi haas­ta­vas­sakin tilan­teessa. Varicom© ei ole vain hyvä vies­tin­tä­jär­jes­telmä, vaan myös erin­omainen kuu­lon­suojain. Kuu­lon­suo­jaimen avulla käyttäjä ehkäisee kuu­lo­haittoja, joita ympä­ristön melu voi aiheuttaa. Käyttäjä tuntee olonsa myös vir­keäm­mäksi ja kes­kit­ty­mis­ky­kyi­sem­mäksi kuu­lon­suo­jainta käyt­täessään, jolloin myös suo­ri­tuskyky haas­ta­vim­mis­sakin tilan­teissa paranee.

 

Omi­nai­suudet

 

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Matala pro­fiili (ei ulkone korvista)
 • Täys konka (27-32 dB vaimennus) (???)
 • Integroitu mik­rofoni, joka poimii äänen äänihuulilta
 • Integroitu mini­kaiutin
 • Yhteen­sopiva useimpien 2-suun­taisten radioiden kanssa ja voidaan sovittaa eri­lai­sille PTT-painikkeille
 • Impe­danssi: 3050 Ohm (1kHz)
 • Tasa­vir­ta­vastus: 825 ohmia
 • THD 1,4 % (800 Hz)
 • Paino: +/- 15 grammaa
 • Kaapeli: Valitse lii­tännän tyyppi alta

Hinta: Pyydä tarjous

Headset 2G kaksoisviestintämoduuli

Pelkkä puhelin tai radio­pu­helin ei aina riitä, jos ympä­ristö on äänekäs. 2G-kuu­lokkeet Boom Micillä ovat rat­kaisu haas­taviin olo­suh­teisiin. Tämä laite on varus­tettu eri­tyi­sellä melua vai­men­ta­valla mik­ro­fo­nilla, joka mah­dol­listaa opti­maa­lisen kes­kus­telun kuu­lu­vuuden ja riit­tävän ymmär­ret­tä­vyyden. Kuu­lokkeet Boom Micillä sopivat täy­del­li­sesti MEP 2G -kuu­lok­keeseen, ja ne voidaan liittää useimpiin mat­ka­pu­he­limiin ja ammat­ti­käyttöön tar­koi­tet­tuihin radio­pu­he­limiin. Kuu­lo­ketta voidaan käyttää vain yhdessä MEP 2G -kuu­lon­suo­jaimen kanssa. Headset 2G:ssä on hyvä melun­vai­mennus. Hintaan ei sisälly kuu­lon­suojain MEP-2G. Headset 2G valetaan yksi­löl­li­sesti käyt­täjän korvaan istu­viksi, joten niitä on mukava käyttää. 

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Voit valita, haluatko head­setin molempiin korviin tai vain yhteen korvaan
 • Hyvä melun­vai­mennus
 • Vesi­tiivis
 • Vaatii mal­linoton korvasta

Hinta: 335,00€

bluetooth shokzopencomm

Bluetooth - ShokzOpenComm

UUTUUS!

Suojaa kuu­loasi melui­sissa työym­pä­ris­töissä ja pysy yhtey­dessä uuden blue­tooth-kuu­lok­keiden avulla, joissa on luu­tie­don­siir­to­tek­niikka. Avointen korvien muo­toilu takaa muka­vuuden koko päi­väksi ja auttaa sinua pysymään yhtey­dessä ympä­ris­töösi melui­sis­sakin ympä­ris­töissä. Val­mis­taudu naut­timaan tehok­kaam­masta kom­mu­ni­kaa­tiosta yhdis­tettynä kuu­lon­suo­jaukseen. Tässä rat­kai­sussa käytät muo­toon­va­lettuja kuu­lon­suo­jai­miamme yhdessä luu­tie­don­siir­to­kuu­lok­keiden kanssa.

Parhaan kuu­lon­suo­jauksen kom­pro­misseja teke­mättä sinulla on erittäin hyvä äänen­laatu ja jopa 16 tunnin puheaika. Jos tar­vitset enemmän, voit ladata 5 minuuttia lisäksi 2 tuntia.
Kuu­lokkeet on suun­ni­teltu eri­tyi­sesti kom­mu­ni­kaa­tiota varten. Paten­toitu 7. suku­polven luu­tie­don­siir­to­tek­niikka mah­dol­listaa selkeän kom­mu­ni­kaation DSP-melua vähen­tävän puo­mi­mik­ro­fonin avulla.

Omi­nai­suudet

 • 2 vuoden takuu
 • 16 tuntia puheluaika
 • Muusiikin kuuntelu onnistu myös

Hinta: 210,00 €

Soita 000 000 0000