Minun
tari­na­ni

Minul­la todet­tiin kuu­lon­ale­ne­ma jo pik­ku­poi­ka­na ja ensim­mäi­set kuu­lo­ko­jeet sain noin nel­jä­vuo­ti­aa­na. Huo­no­kuu­loi­suus ei ole kui­ten­kaan kos­kaan ollut este elä­mäs­sä­ni – päin­vas­toin. Olen aina ollut avoin ja sosi­aa­li­nen, minul­la on laa­ja ystä­vä­pii­ri, urhei­len ja har­ras­tan paljon.

Kos­ka kuu­loon liit­ty­vät käy­tän­nön asiat ovat arki­päi­vää­ni, olen pitä­nyt sii­tä luen­to­ja mm. kou­luis­sa, sai­raa­lois­sa, van­hain­ko­deis­sa ja yhdis­tyk­sis­sä. Omien koke­mus­te­ni poh­jal­ta olen kyen­nyt avoi­mes­ti ker­to­maan, mil­lais­ta on elää huonokuuloisena.

Kuu­lo alkoi toi­mia­la­na kiin­nos­taa minua jo opis­ke­luai­koi­na, ja sii­tä läh­tien olen työs­ken­nel­lyt kuu­loa­lan yri­tyk­sis­sä. Olen saa­nut hyvän yleis­ku­van kuu­lo­lait­teis­ta, mark­ki­noil­la toi­mi­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja kuu­lo­lait­tei­den tek­ni­ses­tä kehityksestä.

Lii­kei­dea­ni alkoi muo­tou­tua, kun huo­ma­sin, että perin­teis­ten kuu­lo­mark­ki­noi­den ohel­la oli syn­ty­mäs­sä koko­naan uusi mark­ki­na, joka liit­tyi ei-kuu­lo­vam­mais­ten ihmis­ten tar­pei­siin. Lähes vii­des­osa maa­il­man väes­tös­tä kär­sii tänä päi­vä­nä jon­ki­nas­tei­sis­ta kuu­lo-ongel­mis­ta. Nyky­ajan ympä­ris­tön melu, muu­tok­set työym­pä­ris­töis­sä, har­ras­tuk­set ja uudet tapam­me kulut­taa musiik­kia ja pele­jä ovat luo­neet kas­va­van tar­peen ehkäis­tä kuu­lo­vau­rioi­ta kai­kis­sa ikäryhmissä.

Kuu­lo­vau­riot syn­ty­vät vähi­tel­len ja huo­maa­mat­ta, ja kun vahin­ko on tapah­tu­nut, mitään ei ole enää teh­tä­vis­sä. Nova­vox aut­taa sinua suo­jaa­maan kuu­losi ajois­sa ja hal­lit­se­maan ääniym­pä­ris­töä­si omil­la ehdoillasi.

Ter­vei­sin,
Johan

johan-wikstrom-allekirjoitus