Ota
yhteyt­tä

Toi­mis­tom­me sijait­see Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa, Vil­la­ge Works -toi­mis­to­ho­tel­lis­sa, 850 m pääs­sä Laut­ta­saa­ren met­roa­se­mal­ta ja bus­si­lin­jan 21 var­rel­la. Lähis­töl­lä on run­saas­ti pysä­köin­ti­ti­laa. Heik­ki­län­tiel­lä on 4 tun­nin ilmai­nen pysä­köin­ti, vain 50 met­rin pääs­sä sisään­käyn­nis­täm­me. Raken­nus on estee­tön ja siel­lä on hissi.

novavox-varikas-symboli

Teem­me mie­lel­läm­me myös yri­tys­vie­rai­lu­ja, joi­den yhtey­des­sä voim­me kes­kus­tel­la kuu­lon­suo­jaus­rat­kai­suis­ta, esi­tel­lä tuot­tei­ta ja ota kor­van mal­le­ja. Soi­ta, lähe­tä säh­kö­pos­tia tai varaa saman tien aika. Autam­me mielellämme!

Nova­vox Oy Ab
Heik­ki­län­tie 7 A, 2. krs
00210 Hel­sin­ki

Johan Wik­ström
Yrit­tä­jä

Puh 020 730 4750
johan.wikstrom@novavox.fi

Varaa aika mallinottoon

Nopein tapa saa­da yksi­löl­li­set kuu­lon­suo­jai­met on vara­ta heti aika mal­lin­ot­toon. Saat samal­la kai­ken tie­don tar­vit­se­mis­ta­si tuotteista. 

Yksi­löl­lis­ten kuu­lon­suo­jai­mien teke­mi­seen tar­vi­taan mal­lit kor­vis­ta­si. Sil­lä saat täy­del­li­ses­ti istu­vat kuu­lon­suo­jai­met. Varaa täs­tä itsel­le­si sopi­va aika.

Loading...

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Jos sinul­la herää kysy­myk­siä tai haluat tie­tää lisää tuot­teis­tam­me, voit täyt­tää tähän yhteys­tie­to­si ja kir­joit­taa meil­le vies­tin. Otam­me sinuun yhteyt­tä ensi tilassa.    Minua kiin­nos­taa käyttöalueena
    kou­lu ja päi­vä­ko­titeol­li­suusmusiik­ki ja kon­ser­titmet­säs­tys ja ammun­tauin­ti ja kyl­pyuni ja mat­kai­lumc ja moottoriurheilu

    Otta­kaa minuun yhteyttä