Valetut kuulosuojaimet ammattikäyttöön - Teollisuusala - Novavox

Valetut kuulosuojaimet teollisuuteen ja rakennusalalle

Yksilölliset korvaan muotoillut kuulosuojaimet teollisuusalalle ja rakennustyömaalle

Valetut kuu­los­uo­jaimet istuvat muka­vasti kor­vissa koko työ­päivän ajan ja ne sovel­tuvat hyvin myös kypärän alla käytettäviksi.

Jos altistut työssäsi impuls­si­ää­nille tai oles­kelet melui­sassa ympä­ris­tössä pitkään, sinun tulee kuu­lo­vau­rioiden vält­tä­mi­seksi suojata kuulosi. Eri­tyi­sesti teol­li­suuden eri aloilla ja raken­nusa­lalla kuulon suo­jaa­minen on välttämättömyys.

Suo­sit­te­lemme hank­kimaan kuu­lon­suo­jaimet, joissa viihdyt ja joita käytät mielelläsi. 

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

Suojaa kuulosi – jaksa paremmin

Työ­pai­kalla täytyy Val­tio­neu­voston ase­tuksen mukaan käyttää kuu­los­uo­jaimia, jos melutaso on vähintään 85 dB työ­päivän aikana. Jos melutaso on hiukan tätä alhai­sempi, pitää kuu­lon­suo­jainten olla tar­vit­taessa saatavilla.

Hyvät suo­jaimet pääs­tävät läpi puhe­äänet ja varoi­tus­sig­naalit, mutta suo­jaavat kuulosi melulta. Tie­sithän, että suo­jattu kuulo vähentää työn kuor­mit­ta­vuutta? Vapaa-aikasi laatu paranee ja jaksat paremmin.

Hygieeniset kuulosuojaimet tarvittavan äänenvaimennuksen mukaan 

Kuu­los­uo­jainten suo­dat­timet ovat vaih­det­ta­vissa ja niiden likaa hylkivä omi­naisuus mah­dol­listaa helpon puh­dis­tuksen. Oikean­lainen korvasi mal­linen muo­toilu pitää suo­dat­timet tuke­vasti pai­kallaan. Valitse suo­dat­timet tar­vit­tavan äänen­vai­men­nuksen mukaan.

Kuu­lon­suo­jaimet ovat tilat­ta­vissa nau­ha­kiin­ni­tyk­sellä tai ilman. Kiin­nik­keel­lisiin mal­leihin saat nauhan, johon voit kiin­nittää suo­jaimet ja ripustaa ne kaulaasi.

Tuot­teemme ovat CE-ser­ti­fioituja stan­dardin EN 352-2 mukaisesti.

Näillä aloilla tai työ­pai­koilla työs­ken­te­le­ville hen­ki­löille suo­sit­te­lemme WorkSafe Pro -kuulonsuojaimia:

 • Auto­kor­jaamot
 • Ris­teily- ja rahtilaivat
 • Maa­liala
 • Huol­to­yhtiöt
 • Tie­työmaat
 • His­si­kor­jaukset
 • Soran­murs­kaamot
 • Panostus- ja räjäytysala
 • Raken­nusala

Mallit

 • Noi­seclipper 
 • MEP 2G
 • Variphone

Noiseclipper – valetut kuulosuojaimet teollisuuteen

Nova­voxin Noi­seclipper valetut kuu­los­uo­jaimet ovat ihan­teel­lisia käyt­tä­jille, jotka tar­vit­sevat vai­men­nusta hälyiseen ympä­ristöön, mutta tär­keiden äänien on pysyttävä kuul­ta­vissa. Tyy­pil­lisiä käyt­täjiä ovat esi­mer­kiksi raken­nusalan työn­te­kijät, len­to­kent­tä­työn­te­kijät, teol­li­suus­työn­te­kijät ja ampujat. Kor­va­tulpat eivät pel­kästään vai­menna ympä­ristön melua, mutta ne myös ehkäi­sevät peruut­ta­mat­to­milta kuu­ro­vau­rioilta. Kuu­los­uo­jainten käyttö auttaa myös pysymään vir­keämpänä, jolloin työn­tekoon on hel­pompi keskittyä.

Noi­seclipper mal­lissa on jopa kuusi vaih­det­tavaa vai­men­nus­suo­da­tinta, joiden avulla käyttäjä voi kuulla akus­tisia ääniä erittäin melui­sissa ympä­ris­töissä. Noi­seclip­periä voidaan käyttää myös eril­lisen lau­kai­susuo­dat­timen kanssa: suo­datin akti­voituu impuls­si­ää­nestä, kuten lau­kauk­sesta tai pamauksesta.

Noi­seclipper kuu­los­uo­jaimet valetaan yksi­löl­li­sesti hen­kilön korvan mukaan, joten ne istuvat täy­del­li­sesti ja niitä on mukava käyttää koko työ­päivän ajan. Valetut kuu­los­uo­jaimet val­mis­tetaan valintasi mukaan akryy­lista tai peh­meästä silikonista.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Valitse vii­destä vaih­det­ta­vasta suo­dat­ti­mesta: 19 dB, 23 dB, 26 dB, 28 dB, 30 dB tai Shooting-suo­dat­timet (suo­dat­ti­missa 4 viikon vaihtoaika)
 • Voi valita akryy­listä tai peh­meästä sili­ko­nista (70 shore)
 • Akryyli: 19, 23, 28 ja 32 dB vai­mennus suodatin
 • Pehmeä silikoni: 23, 26, 28 ja 30 dB vai­mennus suodatin
 • 2 vuoden takuu
 • Hyväk­synnät: EN 352-2 ja (EU) 2016/425

Hinta: 220,00€

MEP 2G -kuulosuojaimet teollisuuskäyttöön

Kor­va­tulpat ammat­ti­lai­selle! MEP 2G - valetut kuu­los­uo­jaimet teol­li­suus­käyttöön ovat modu­laa­risia kor­va­tulppia, joihin voidaan liittää useita toi­mintoja. Kaikki lisä­va­rusteet ja suo­dat­timet, joissa on mer­kintä MEP 2G sopivat näihin kor­va­tulppiin. Näitä kor­va­tulppia suo­sit­te­lemme ammat­ti­käyttöön kai­kissa niissä töissä, joissa altis­tutaan kor­kea­taa­jui­selle melulle. Jatkuva melu voi aiheuttaa peruut­ta­mat­tomia kuu­lo­vau­rioita, joten on tärkeää ennal­taeh­käistä niitä hyvissä ajoin. Kuu­los­uo­jaimia käyt­tä­mällä koet olosi myös vir­keäm­mäksi ja kes­kit­ty­mis­ky­kyi­sem­mäksi työnteon aikana.

MEP 2G -kor­va­tulpat suo­dat­tavat hai­tal­lisen melun, mutta kuulet edelleen vies­tintä- ja varoi­tus­sig­naalit niiden läpi. Kor­va­tulppiin  on myös mah­dol­lista kytkeä radio­pu­helin tai puhelin, jolloin voit kom­mu­ni­koida muiden kanssa myös kor­va­tulppien käytön aikana. Nova­voxin muo­toon­va­letut kor­va­tulpat ovat istuvat hyvin ja miel­lyt­tävät käyttää, sillä ilma kulkee kor­va­käy­tävään vapaasti eikä kireyden tai tuk­koi­suuden tun­netta pääse syntymään.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Laaja väri­va­li­koima: 17 eri väriä
 • Valitse kol­mesta vaih­det­ta­vasta teol­li­suus­suo­dat­ti­mesta: 19 dB, 24 dB tai 26 dB (suo­dat­ti­missa 4 viikon vaihtoaika)
 • Val­mis­tettu peh­meästä lää­ke­tie­teel­li­sestä silikonista
 • 2 vuoden tuotetakuu
 • Hyväk­synnät: EN 352-2 ja (EU) 2016/425

Hinta: 230,00€

Variphone - yksilölliset kuulosuojaimet

Kaksi kanavaa sää­det­tä­vällä suo­dat­ti­mella! Variphone kuu­los­uo­jaimet ovat mark­ki­noiden ainoat muo­toon­va­letut, käyt­täjän korvaan täy­del­li­sesti istuvat kor­va­tulpat, joissa on kaksi kanavaa sää­det­tä­vällä suo­dat­ti­mella. Tämä tar­koittaa, että laa­dukkaat Variphone kuu­los­uo­jaimet voidaan sovittaa työ­paikan ääni­tasoon esi­mer­kiksi ääni­mit­tauk­sessa mitat­tujen arvojen mukaisesti. 

Yksi­löl­li­sesti valetut kuu­los­uo­jaimet  val­mis­tetaan valintasi mukaan joko akryy­lista tai peh­meästä sili­ko­nista, ja ne ovat mukavat käyttää koko työ­päivän ajan.Kuulet nor­maa­li­ta­solla olevan puheen ja äänet, mutta suo­jaudut ympä­ristön ääni­hai­talta. Käyt­tä­mällä kor­va­tulppia ehkäiset pysyviä kuu­lo­haittoja, mutta koet myös olosi vir­keäm­mäksi ja keskittymiskykyisemmäksi. 

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Laaja väri­va­li­koima 
 • Voi valita akryy­listä tai peh­meästä sili­ko­nista (70 shore)
 • Sää­dettävä suo­datin (alue: 21 dB - 32 dB)
 • Val­mis­tettu peh­meästä lää­ke­tie­teel­li­sestä sili­ko­nista (70 shore)
 • 2 vuoden takuu
 • Hyväk­synnät: EN 352-2 ja (EU) 2016/425

Hinta: 220,00€

Soita 000 000 0000