Kuulonsuojaimet - Novavox - Yhteystiedot

Yhteystiedot

Novavox Oy Ab
Heik­ki­läntie 7 A, 2. krs
00210 Hel­sinki

Johan Wik­ström

Kou­lu­tettu suojainasiantuntija/​ Kuu­lon­suojaus

Puh 050 526 0381
johan.​wikstrom@​novavox.​fi

Ota yhteyttä

Novavoxin tarina perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen

Minulla todettiin kuu­lon­alenema jo pik­ku­poikana, ja ensim­mäiset kuu­lo­kojeet sain noin nel­jä­vuo­tiaana. Huo­no­kuu­loisuus ei ole kui­tenkaan koskaan ollut este elä­mässäni – päin­vastoin. Olen aina ollut avoin ja sosi­aa­linen, minulla on laaja ystä­vä­piiri, urheilen ja har­rastan paljon. Koska kuuloon liit­tyvät käy­tännön asiat ovat arki­päi­vääni, olen pitänyt siitä luentoja mm. kou­luissa, sai­raa­loissa, van­hain­ko­deissa ja yhdis­tyk­sissä. Omien koke­musteni poh­jalta olen kyennyt avoi­mesti ker­tomaan, mil­laista on elää huonokuuloisena. 

Laaja ymmärrys kuulolaitealasta

Kuulo alkoi toi­mialana kiin­nostaa minua jo opis­ke­luai­koina, ja siitä lähtien olen työs­ken­nellyt kuu­loalan yri­tyk­sissä. Olen saanut hyvän yleis­kuvan kuu­lo­lait­teista, mark­ki­noilla toi­mi­vista yri­tyk­sistä ja kuu­lo­lait­teiden tek­ni­sestä kehityksestä.

Lii­kei­deani alkoi muo­toutua, kun huo­masin, että perin­teisten kuu­lo­mark­ki­noiden ohella oli syn­ty­mässä kokonaan uusi markkina, joka liittyi ei-kuu­lo­vam­maisten ihmisten tarpeisiin.

Varaa aika mallinottoon

Suojaathan kuulosi ajoissa – me Novavoxilla autamme sinua

Lähes vii­desosa maa­ilman väes­töstä kärsii tänä päivänä jon­ki­nas­tei­sista kuulo-ongel­mista. Nykyajan ympä­ristön melu, muu­tokset työym­pä­ris­töissä, har­ras­tukset ja uudet tapamme kuluttaa musiikkia ja pelejä ovat luoneet kas­vavan tarpeen ehkäistä kuu­lo­vau­rioita kai­kissa ikäryhmissä.

Kuu­lo­vauriot syn­tyvät vähi­tellen ja huo­maa­matta, ja kun vahinko on tapah­tunut, mitään ei ole enää teh­tä­vissä. Novavox auttaa sinua suo­jaamaan kuulosi ajoissa ja hal­lit­semaan ääniym­pä­ris­töäsi omilla ehdoillasi.

Soita 000 000 0000