Yksilölliset korvatulpat nukkumiseen - Valetut unitulpat - Novavox

Yksilölliset korvatulpat nukkumiseen 

Yksilöllisesti valetut korvatulpat nukkumiseen parantavat unesi laatua

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat vai­men­tavat erittäin tehok­kaasti ympä­ristön häi­rit­seviä ääniä. Lii­kenteen melu, elä­möivät naa­purit, lem­mikit tai kuor­saava kumppani voivat olla liikaa sinulle, jolla on uni­häi­riöitä tai olet muuten herk­kä­uninen. Myös vuo­ro­työssä päi­vällä nuk­ku­minen saattaa olla haas­teel­lista ympä­ristön äänien takia.

Nuku ja lepää ilman häi­riöitä mit­ta­ti­laus­työnä val­mis­tet­tujen yksi­löl­listen kor­va­tulppien avulla.  Uni­tulpat on suun­ni­teltu siten, että mah­dol­liset häly­ty­säänet, mukaan lukien herä­tys­kello, kuu­luvat tulppien läpi. Ihminen kuule muita ääniä mm. nenän ja väräh­dyksen kautta.

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Parhaat korvatulpat nukkumiseen

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukai­sesti. Kai­kissa kor­va­tul­pis­samme on CE merkintä

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

Valetut korvatulpat istuvat hyvin – et edes huomaa niitä nukkuessasi

Paremmat unet Nova­voxin uni­tul­pilla! Jokainen meistä ansaitsee hyvät yöunet. Ulkoiset häi­riö­te­kijät, kuten vaikkapa kump­panin kuorsaus tai lii­kenteen melu saat­tavat aiheuttaa pit­kä­kes­toista häi­riötä, jonka vai­kutus hyvin­vointiin on tuntuva.

Muo­toillut kor­va­tulp­pamme takaavat rau­hal­liset yöunet. Nova­voxin uni­tulpat val­mis­tetaan erittäin peh­meästä sili­ko­nista, jonka rakenne mukailee korvan muotoa.

Näitä eri­kois­val­mis­teisia uni­tulppia varten kor­vistasi otetaan mallit, joiden avulla jokainen kor­va­tulp­papari val­mis­tetaan yksi­löl­li­sesti käyt­tä­jäänsä varten. Mate­riaali on käy­tössä miel­lyt­tävää ja hiostamatonta. 

Voit huo­letta nukkua kyl­jelläsi tai missä tahansa asen­nossa ilman, että kor­va­tulpat pai­navat tai häi­rit­sevät untasi. Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat täysin tiiviit parhaan mah­dol­lisen äänen­vai­men­nuksen takaa­mi­seksi. Kun kerran kokeilet muo­toon­va­lettuja, juuri sinulla rää­tä­löityjä kor­va­tulppia, et enää koskaan halua palata taval­lisiin. Ter­ve­tuloa, paremmat unet!

Omi­nai­suudet

  • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
  • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
  • Val­mis­tettu super­peh­meästä silikonista 
  • Tiiviit tulpat ilman suo­da­tinta: SNR >27 dB
  • Eivät paina kor­va­käy­tävää, kun makaat kyljelläsi
  • 2 vuoden takuu

Hinta: 160,00 €

Soita 000 000 0000