Kou­lut
ja päi­vä­ko­dit

Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met kou­luun ja päiväkotiin

On taval­lis­ta, että opet­ta­jat ja peda­go­git kär­si­vät tin­ni­tuk­ses­ta, ääniy­li­herk­kyy­des­tä ja kuu­lon heik­ke­ne­mi­ses­tä. Kuu­lo­vai­keu­det aiheut­ta­vat stres­siä ja uupu­mus­ta ja voi­vat joh­taa sai­ras­te­luun ja var­hai­se­läk­keel­le siirtymiseen.

novavox-varikas-symboli

Varaa aika
mal­lin­ot­toon >

novavox-varikas-symboli

Suo­jaa kuu­losi
mut­ta kes­kus­te­le normaalisti

Jos jo nuo­re­na kär­sit tin­ni­tuk­ses­ta tai ääniy­li­herk­kyy­des­tä, jak­sat parem­min työs­sä­si, kun panos­tat kuu­losi suo­jaa­mi­seen. Las­ten ja nuor­ten paris­sa tar­vit­set kuu­lon­suo­jai­mia, jot­ka vai­men­ta­vat äkil­li­siä kil­jai­su­ja ja fal­set­ti­huu­to­ja, mut­ta eivät vai­ku­ta taval­li­seen puhee­seen. Suo­sit­te­lem­me valet­tu­ja kuu­lon­suo­jai­mia, jois­sa on opti­maa­li­ses­ti vali­tut vai­men­nus­suo­dat­ti­met. Ne läpäi­se­vät puheen, mut­ta vai­men­ta­vat kovem­mat äänet. Vaik­ka kuu­losi on suo­jat­tu, voit kuun­nel­la ja kom­mu­ni­koi­da nor­maa­lis­ti las­ten kanssa.

Sopi­via suo­jai­mia sinul­le, joka työs­ken­te­let las­ten kanssa.

Vale­tut, sili­ko­ni­set kuu­lon­suo­jai­met, jot­ka vai­men­ta­vat ympä­ris­tön melua ja koros­ta­vat puhet­ta. Tilaa nau­ha­kiin­ni­tyk­sel­lä tai ilman. Kiin­nik­keel­li­siin mal­lei­hin saat nau­han, johon voit kiin­nit­tää suo­jai­met ja ripus­taa ne kaulaasi.

Suo­jain­ten suo­dat­ti­met ovat vaih­det­ta­vis­sa ja nii­tä on saa­ta­va­na eri vai­men­nusar­voil­la: 10 dB, 15 dB, 25 dB tai 30 dB. Tuot­teet ovat CE-ser­ti­fioi­tu­ja stan­dar­din EN 352-2 mukaisesti.

Hin­ta 230,00€

Pro­tec­tER