Kuulonsuojaimet ammattikäyttöön – opettajille, hammaslääkäreille, sairaanhoitajille tai toimistolle

Onko työssäsi paljon meluhaittaa?

Moni opettaja, pedagogi, sai­raan­hoitaja ja ham­mas­lääkäri altistuu työssään melulle, ja onkin yleistä, että näiden ryhmien edus­tajat kär­sivät myös tin­ni­tuk­sesta, ääniy­li­herk­kyy­destä sekä kuulon heikkenemisestä.

Pre­vious
Next

Varaa aika mallinottoon

Pyydä tarjous kuulonsuojaimista

Kuulonsuojaimet minimoivat meluhaitan, mutta korostavat puhetta

Valetut, sili­ko­niset tai akryy­liset kuu­lon­suo­jaimet ovat oival­linen rat­kaisu päi­vit­täisen melu­haitan mini­moi­miseen. Vaikka ympä­ristön meteli vai­mentuu huo­mat­ta­vasti kuu­lon­suo­jaimia käyt­tä­mällä, puheääni kuuluu silti vai­vatta. Suo­sit­te­lemme valettuja kuu­lon­suo­jaimia, joissa on opti­maa­li­sesti valitut vaimennussuodattimet.

Suojaa kuulosi – keskustele normaalisti

Kuulosi on suo­jattu, mutta kom­mu­ni­kaatio asiak­kaiden, lasten ja työ­ka­ve­reiden kanssa onnistuu nor­maa­listi. Kuu­lon­suo­jaimet läpäi­sevät puheen, mutta vai­men­tavat kovemmat äänet.

Kuulon suo­jaa­misen lisäksi yksi­löl­liset kuu­lon­suo­jaimet yllä­pi­tävät myös jak­sa­mistasi – melu aiheuttaa her­kästi väsy­mistä ja uupumista.

Hinta: 230,00 €

Kuulonsuojainten suodattimet ovat vaihdettavissa 

Kuu­lon­suo­jainten suo­dat­timet ovat vaih­det­ta­vissa ja niitä on saa­tavana eri vai­men­nusar­voilla: 18 dB, 23 dB, 25 dB tai 26 dB. Päi­vä­ko­teihin ja kou­luihin suo­sit­te­lemme 15–20:n desi­belin suodattimia.

Kuu­lon­suo­jaimet voit tilata nau­ha­kiin­ni­tyk­sellä tai ilman. Kiin­nik­keel­lisiin mal­leihin saat nauhan, johon voit kiin­nittää suo­jaimet ja ripustaa ne kau­laasi. Näin suo­jaimet ovat ulot­tu­villasi myös silloin, kun ne eivät ole korvissasi.

Tuot­teemme ovat CE-ser­ti­fioituja stan­dardin EN 352-2 mukaisesti.

Mallit:

  • WorkSafe (pehmeät tai akryy­liset suo­dat­timet 18, 23, 25 ja 26 dB vaimennus)