Korvatulpat opettajille ja pedagogeille - Novavox

Valetut korvatulpat ammattikäyttöön – opettajille, hammaslääkäreille, sairaanhoitajille tai toimistolle

Onko työssäsi paljon meluhaittaa?

Moni opettaja, pedagogi, sai­raan­hoitaja ja ham­mas­lääkäri altistuu työssään melulle, ja onkin yleistä, että näiden ryhmien edus­tajat kär­sivät myös tin­ni­tuk­sesta, ääniy­li­herk­kyy­destä sekä kuulon heikkenemisestä.

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

Korvatulpat minimoivat meluhaitan, mutta korostavat puhetta

Yksi­löl­liset MEP 2G -kor­va­tulpat ovat modu­laa­risia kor­va­tulppia, joihin on saa­ta­villa useita eri­laisia vai­men­nuksia. Suo­datin ei estä vies­tintä- ja varoi­tus­sig­naalien kuu­le­mista. MEP 2G -suo­jai­missa ilma pääsee liik­kumaan vapaasti kor­va­käy­tävään, joten puris­tavaa tun­netta ei synny. 

Suo­sit­te­lemme tätä tuo­tetta kai­kille niille ammat­ti­ryh­mille, jotka altis­tuvat kor­kea­taa­jui­selle melulle työ­pai­kallaan. Kuulon tehokas suo­jaa­minen on paitsi omasta ter­vey­destä huo­leh­ti­mista, myös tärkeä tekijä työ­hy­vin­voinnin ja viih­ty­vyyden kan­nalta. Päi­vit­täisen melun haitat ulot­tuvat fyy­si­sestä rasi­tuk­sesta psyyk­kiseen kuor­mi­tukseen, joka on hel­posti väl­tet­tä­vissä, kun valitset käyt­töösi fiksut suojaimet. 

Tuotteen modu­laa­ri­suuden ansiosta näiden kor­va­tulppien per­so­nointi juuri omaan käyt­töösi sopi­vaksi on helppoa. Muo­toon­va­letut tulpat tun­tuvat käy­tössä kevyiltä ja miel­lyt­tä­viltä, ja voit valita eri suo­da­tus­ta­soista juuri omaan työym­pä­ris­töösi sopivan vaihtoehdon.

MEP 2G -suo­jaimet sopivat hyvin esimerkiksi:

 • Muusi­koille 
 • Ham­mas­lää­kä­reille
 • Suu­hy­gie­nis­teille
 • Opet­ta­jille
 • Päi­vä­kotien varhaiskasvattajille
 • Ter­vey­sa­lalla toi­mi­ville henkilölle

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • Valitse 4 vaih­det­ta­vasta suo­dat­ti­mesta: 10 dB, 15 dB, 19 dB tai 22 dB 
 • Val­mis­tettu peh­meästä lää­ke­tie­teel­li­sestä silikonista
 • 2 vuoden tuotetakuu
 • Hyväk­synnät: EN 352-2 ja (EU) 2016/425

Hinta: 230 €

Korvatulppien suodattimet ovat vaihdettavissa 

Kor­va­tulppien suo­dat­timet ovat vaih­det­ta­vissa ja niitä on saa­tavana eri vai­men­nusar­voilla: 10 dB, 15 dB, 19 dB tai 22 dB. Päi­vä­ko­teihin ja kou­luihin suo­sit­te­lemme 15–22:n desi­belin suodattimia.

Kuu­lon­suo­jaimet voit tilata nau­ha­kiin­ni­tyk­sellä tai ilman. Kiin­nik­keel­lisiin mal­leihin saat nauhan, johon voit kiin­nittää suo­jaimet ja ripustaa ne kau­laasi. Näin suo­jaimet ovat ulot­tu­villasi myös silloin, kun ne eivät ole korvissasi.

Tuot­teemme ovat CE-ser­ti­fioituja stan­dardin EN 352-2 mukaisesti.

Mallit:

 • MEP 2G  (pehmeät 10, 15, 19 ja 22 dB vaimennus) 
Soita 000 000 0000