Laa­ja
vali­koi­ma

Nova­vox halu­aa löy­tää kuu­lon­suo­jaus­rat­kai­sun, joka sopii juu­ri sinul­le. Laa­jas­sa vali­koi­mas­sam­me on yksi­löl­li­ses­ti valet­tu­ja kuu­lon­suo­jai­mia monen­lai­sin vaa­ti­viin ääniympäristöihin.

Laa­duk­kaat, vale­tut kuu­lon­suo­jai­met istu­vat täy­del­li­ses­ti kor­vis­sa­si ja nii­tä on muka­va käyt­tää. Kun ne mukau­te­taan yksi­löl­li­siin tar­pei­sii­si, hal­lit­set ympä­ris­tö­si äänet omil­la ehdoil­la­si. Jak­sat parem­min ja pys­tyt kes­kit­ty­mään, kun kuu­let nor­maa­li­ta­sol­la ole­van puheen ja äänet sel­keäm­min, mut­ta väl­tyt melul­ta ja äkil­li­sil­tä, kovil­ta ääniltä.

Kuu­lon­suo­jai­miin vali­taan vai­men­nus­suo­dat­ti­met tar­vit­se­ma­si äänen­vai­men­nuk­sen mukaan. Suo­dat­ti­met voi­vat olla myös aktii­vi­set, jol­loin kuu­lon­suo­jai­mis­sa ole­va elekt­ro­niik­ka vah­vis­taa heik­ko­ja ääniä ja suo­jaa sinua voi­mak­kaal­ta melul­ta. Aktii­vi­siin kuu­lon­suo­jai­miin voi lisäk­si kyt­keä radiopuhelimen.

Käy­täm­me kuu­lon­suo­jai­mis­sam­me eri­tyi­sen pie­ni­ko­koi­sia suo­dat­ti­mia, min­kä ansios­ta saam­me suo­jai­met sopi­maan pie­niin­kin korviin.

Yksi­löl­li­set kuulonsuojaimet

Yksi­löl­li­set kuu­lon­suo­jai­met vale­taan aina kor­va­käy­tä­vie­si muo­don mukai­sik­si. Täy­del­li­ses­ti istu­vat kuu­lon­suo­jai­met tun­tu­vat hyväl­tä, toi­mi­vat parem­min ja pysy­vät pai­kal­laan, vaik­ka koko päivän.

Yksi­löl­lis­ten kuu­lon­suo­jain­ten teke­mi­seen tar­vi­taan mal­lit kor­vis­ta­si. Mal­lien ansios­ta saat juu­ri sinul­le täy­del­li­ses­ti istu­vat kuulonsuojaimet.

Yksi­löl­li­set kuulonsuojaimet 

Pidä huol­ta kuulostasi

Jat­ku­va melu väsyt­tää vai­mea­na­kin, kun taas kor­keat ääni­ta­sot voi­vat aiheut­taa kuu­lo­vau­rioi­ta, tin­ni­tus­ta, kor­ke­aa veren­pai­net­ta, stres­siä ja kes­kit­ty­mis­vai­keuk­sia. Tänä päi­vä­nä mei­tä ympä­röi­vät lii­ken­teen, musii­kin ja konei­den kovat äänet. Tie­sit­kö, että taval­li­ses­ta ruo­hon­leik­ku­ris­ta, hius­ten­kui­vaa­jas­ta tai leh­ti­pu­hal­ti­mes­ta tule­va ääni voi ylit­tää 85 dB, mikä on jo hai­tal­li­sen äänen­voi­mak­kuu­den raja?

Työ­pai­koil­la, jois­sa melu­ta­so on lii­an kor­kea, on työ­nan­ta­ja vel­vol­li­nen tar­joa­maan työn­te­ki­jöil­leen kuu­lon­suo­jai­met. Sil­ti on monia työ­paik­ko­ja, jois­sa melu­ta­soa ei sään­nel­lä. Las­ten kovat äänet, puheen­so­ri­na avo­kont­to­reis­sa ja tava­ra­ta­lois­sa, taus­ta­musiik­ki, ilmas­toin­ti­lait­tei­den humi­na, his­sit, liu­ku­por­taat, kopio­ko­neet, tulos­ti­met ja lii­ken­teen kohi­na luo­vat ääniym­pä­ris­tö­jä, jot­ka ajan mit­taan voi­vat joh­taa kuu­lo­vau­rioi­hin. Vaka­van kuu­lo­vam­man voit saa­da jo yhdes­tä kiväärinlaukauksesta.

Pahin­ta on, että kuu­lo heik­ke­nee hitaas­ti ja huo­maa­mat­ta, ja kun vahin­ko on tapah­tu­nut, mitään ei ole enää tehtävissä.

Var­je­le kuuloasi 

Näil­lä sivuil­la voit tutus­tua eri­lai­siin ääniym­pä­ris­töi­hin, miten ne vai­kut­ta­vat kuu­loo­si ja mitä rat­kai­su­ja Nova­vox voi tähän tar­jo­ta. Ota mie­luus­ti yhteyt­tä ja kysy lisää, tai varaa suo­raan aika mal­lin­ot­toa varten.

Laa­tu ja tuotetakuut

Vali­koi­mam­me kaik­ki kuu­lon­suo­jai­met kes­tä­vät vuo­sien käy­tön, vaik­ka käyt­täi­sit nii­tä päi­vit­täin. Pin­ta­kä­si­tel­lyt, aller­gia­tes­ta­tut mate­ri­aa­lit on kehi­tet­ty eri­tyi­ses­ti kor­vien herk­kää ihoa aja­tel­len. Saat muka­vat suo­jat, jot­ka tun­tu­vat miel­lyt­tä­vil­tä kor­vis­sa koko päivän.

Met­säs­tyk­seen ja ammun­taan tar­joam­me Soundsco­pe tuot­tei­ta, joil­la on 2 vuo­den takuu kos­kien mate­ri­aa­li-, kom­po­nent­ti- ja valmistusvirheitä.

Kai­kil­la vale­tuil­la kuu­lon­suo­jai­mil­lam­me on 21 päi­vän takuu toi­mi­tus­päi­väs­tä, mikä­li ne istu­vat huo­nos­ti kor­vis­sa. Takuu ei kos­ke tapauk­sia, joissa

Miel­lyt­tä­vät kuulosuojat 

Nova­voxin kuu­lon­suo­jai­met on CE-hyväk­syt­ty EU:n ohjei­den / PPE-ase­tus­ten (EU) 2016/425 mukai­ses­ti. Val­mis­ta­ja vas­taa sii­tä, että tuot­teet täyt­tä­vät vaatimukset.