Kuulonsuojaimet - Kuulonsuojainten Laatu - Novavox

Kuulonsuojainten laatu ja tuotetakuut

Kuulonsuojaimet ovat pitkäikäinen vaihtoehto kuulon suojaamiseen

Vali­koi­mamme kaikki kuu­lon­suo­jaimet kes­tävät useiden vuosien käytön, vaikka käyt­täisit niitä päi­vittäin. Pin­ta­kä­si­tellyt, aller­gia­tes­tatut mate­ri­aalit on kehi­tetty eri­tyi­sesti korvien herkkää ihoa aja­tellen. Saat mukavat suojat, jotka tun­tuvat miel­lyt­tä­viltä kor­vissa koko päivän. 

2 kuukauden istuvuustakuu

Kai­killa vale­tuilla kuu­lon­suo­jai­mil­lamme on 2 kuu­kauden istu­vuus­takuu toi­mi­tus­päi­västä, mikäli ne istuvat huo­nosti korvissa. 

Takuu ei kui­tenkaan koske tapauksia, joissa:

  • Vauriot ovat syn­tyneet vää­rän­lai­sesta käy­töstä tai vahingosta
  • Korvat ovat tuk­keu­tuneet vahasta tai roskista
  • Olet yrit­tänyt korjata tai muuttaa tuotteen muotoilua

Nova­voxin tuot­teilla on 2 vuoden takuu koskien mate­riaali-, kom­po­nentti- ja valmistusvirheitä.

Edustamme markkinoiden parhaita merkkejä ja kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä

Nova­voxin kuu­lon­suo­jaimet on CE-hyväk­sytty EU:n ohjeiden / PPE-ase­tusten (EU) 2016/425 mukai­sesti. Val­mistaja vastaa siitä, että tuotteet täyt­tävät vaatimukset. 

Mittatilaustyönä valetut suojaimet erilaisiin ääniympäristöihin

Novavox haluaa löytää kuu­lon­suo­jaus­rat­kaisun, joka sopii juuri sinulle. Laa­jassa vali­koi­mas­samme on yksi­löl­li­sesti valettuja kuu­lon­suo­jaimia monen­laisin vaa­tiviin ääniympäristöihin.

Laa­dukkaat, valetut kuu­lon­suo­jaimet istuvat täy­del­li­sesti kor­vissasi ja niitä on mukava käyttää. Kun ne mukau­tetaan yksi­löl­lisiin tar­pei­siisi, pysyvät ympä­ristösi äänet hal­lin­nassa. Jaksat paremmin ja pystyt kes­kit­tymään, kun kuulet nor­maa­li­ta­solla olevan puheen ja äänet sel­keämmin, mutta vältyt melulta ja äkil­li­siltä, kovilta ääniltä.

Vaimennussuodattimet tarvitsemasi vaimennuksen mukaan

Kuu­lon­suo­jaimiin valitaan vai­men­nus­suo­dat­timet tar­vit­semasi äänen­vai­men­nuksen mukaan. Suo­dat­timet voivat olla myös aktii­viset, jolloin kuu­lon­suo­jai­missa oleva elekt­ro­niikka vah­vistaa heikkoja ääniä ja suojaa sinua voi­mak­kaalta melulta. Aktii­visiin kuu­lon­suo­jaimiin voi lisäksi kytkeä radiopuhelimen. 
In Ear Monitori 
Teol­lisuus ja rakennusalalle
Työ­pai­koille
Uni­tulpa
Vies­tin­tä­rat­kaisut
Moto­ri­pyö­räilyn
Pre­vious slide
Next slide

Yksilölliset kuulonsuojaimet kaikenkokoisille korville

Yksi­löl­liset kuu­lon­suo­jaimet valetaan aina kor­va­käy­tä­viesi muodon mukai­siksi. Täy­del­li­sesti istuvat kuu­lon­suo­jaimet tun­tuvat hyvältä, toi­mivat paremmin ja pysyvät pai­kallaan, vaikka koko päivän.

Yksi­löl­listen kuu­lon­suo­jainten teke­miseen tar­vitaan mallit kor­vistasi. Mallien ansiosta saat juuri sinulle täy­del­li­sesti istuvat kuulonsuojaimet.

Pidäthän huolta kuulostasi vapaa-ajallakin

Jatkuva melu väsyttää vai­mea­nakin, kun taas korkeat ääni­tasot voivat aiheuttaa kuu­lo­vau­rioita, tin­ni­tusta, korkeaa veren­pai­netta, stressiä ja kes­kit­ty­mis­vai­keuksia. Tänä päivänä meitä ympä­röivät lii­kenteen, musiikin ja koneiden kovat äänet.

Tie­sitkö, että esi­mer­kiksi taval­li­sesta ruo­hon­leik­ku­rista, hius­ten­kui­vaa­jasta tai leh­ti­pu­hal­ti­mesta tuleva ääni voi ylittää 85 dB, mikä on jo hai­tal­lisen äänen­voi­mak­kuuden raja?

Kuulonsuojaimet työpaikoille vaativaan ammattikäyttöön

Työ­pai­koilla, joissa melutaso on liian korkea, on työ­nantaja vel­vol­linen tar­joamaan työn­te­ki­jöilleen kuu­lon­suo­jaimet. Silti on monia työ­paikkoja, joissa melu­tasoa ei sään­nellä. Lasten kovat äänet, puheen­sorina avo­kont­to­reissa ja tava­ra­ta­loissa, taus­ta­musiikki, ilmas­toin­ti­lait­teiden humina, hissit, liu­ku­portaat, kopio­koneet, tulos­timet ja lii­kenteen kohina luovat ääniym­pä­ristöjä, jotka ajan mittaan voivat johtaa kuulovaurioihin.

Pahinta on, että kuulo heik­kenee hitaasti ja huo­maa­matta, ja kun vahinko on tapah­tunut, mitään ei ole enää tehtävissä.

Tutustu erilaisiin ääniympäristöihin ja Novavoxin tarjoamiin kuulosuojainratkaisuihin. Ota mieluusti yhteyttä ja kysy lisää, tai varaa suoraan aika konsultaatioon.

Soita 000 000 0000