Korvamonitorit - Muusikon korvatulpat - In-Ear Monitorit - Novavox

Muusikon korvatulpat ja korvamonitorit

Valetut korvatulpat muusikoille - mittatilaustyönä

Oletko muusikko tai käytkö paljon kon­ser­teissa? Muis­tathan suojata kuulosi?

Kon­ser­teissa sekä artistit että kon­sert­tiy­leisö haluavat kuulla musiikin kaikki vivahteet. Tar­joamme täyden vali­koiman valettuja kor­va­tulppia ja kor­va­mo­ni­toreja sekä muusi­koille että ylei­sölle. Et menetä musiikin nyansseja vaan päin­vastoin – kuulet ne jopa paremmin ilman häi­rit­sevää taus­ta­melua ja häi­rit­sevää äänenvoimakkuutta.

Muusikon kor­va­tulpat ja kor­va­mo­ni­torit ovat CE-hyväk­syttyjä eivätkä ne ärsytä korvien herkkää ihoa. Tulpat ovat hygiee­ninen valinta, sillä ne on helppo pitää puhtaana.

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

Korvamonitorit laulajalle tai bändille

Pit­kä­ai­kainen altistus koville äänille sekä äkil­liset impuls­si­äänet vahin­goit­tavat kuuloa, olitpa lava-artisti, muusikko tai kon­sert­ti­kävijä. Kor­va­mo­ni­torit pääs­tävät läpi sen minkä haluat ilman, että kuulosi vaarantuu.

Taa­juus­re­kis­terin tasainen vai­mennus tarjoaa hyvän suojan vai­kut­ta­matta ääni­kuvaan. Voit hel­posti mukauttaa kuu­lon­suo­jaimet eri tilan­teisiin sopi­viksi suo­dat­timia vaihtamalla.

Kuu­lok­keisiin kyt­ket­täviä kuu­lon­suo­jaimia kut­sutaan kor­va­moin­to­reiksi tai in-ear-moni­to­reiksi. Tärkeä lisä­omi­naisuus on myö­tä­kuuntelu, jonka avulla kuulet sekä itsesi että muut bändin jäsenet, kun esiin­nytte tai harjoittelette.

Muusikon kor­va­tulpat ja kor­va­mo­ni­torit on valettu akry­listä tai peh­meästä sili­ko­nista. Eri­kois­si­likoni on miel­lyt­tävää ja mukau­tuvaa, kun laulat tai liikut paljon lavalla.

One Symphony

One Symphony on muo­toon­va­lettu kor­va­mo­nitori jossa on tasa­pai­no­tettu armature -tyyp­pinen kuuloke-ele­mentti. One Symphony in-ear -moni­torit sopivat sekä ammat­ti­muusi­koille että harrastajille.

Kor­va­mo­ni­torit ovat kor­va­käy­täväsi mukaan valetut kuu­lon­suo­jaimet, jotka kyt­ketään kuu­lok­kei­siisi. Oman korvasi mukainen muo­toilu takaa opti­maa­lisen äänie­ris­tyksen suo­jaten samalla kuu­loasi, mutta tar­joten tarkan äänen­toiston. Jär­jes­tel­mässä on tehokas tasa­pai­no­tettu kai­u­ti­ne­le­mentti, joka käsittää koko äänis­pektrin bas­sosta kes­kia­lu­eeseen ja dis­kanttiin. Hyvä ja kus­tan­nus­te­hokas valinta! Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 1 tasa­pai­no­tettu armature -tyyp­pinen kuuloke-ele­mentti (hybri­di­basso, kes­kialue ja diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 25–20 000 Hz
 • Herkkyys: 109 dB
 • Impe­danssi: 50 ohmia
 • Kestävä vaih­det­ta­vissa oleva kaapeli
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen
 • Mate­riaali: akryyli
Hinta: 650 €
VariphoneSeries_1Symphony
Go-2-Rock

Go2Rock

Go2Rock on kak­si­suun­tainen kor­va­käy­täväsi mukaan valettu kor­va­mo­nitori, jossa on erittäin dynaa­minen ääni­maisema. Kaksi huo­lella tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä pas­sii­vi­sella kak­si­suun­tai­sella cros­so­ve­rilla takaavat ainut­laa­tuisen äänen syvällä mutta tiu­kalla bas­solla. Ana­to­minen muo­toilu takaa lois­tavan istu­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

Kum­mas­sakin kor­va­tul­passa on oma bas­soe­le­ment­tinsä ja oma dis­kant­tie­le­ment­tinsä. Huikean äänen­toiston lisäksi Go2Rock in-ear -moni­torit suo­je­levat kal­li­sar­voista kuu­loasi, jolloin voit har­joi­tella tai esiintyä huo­letta kuu­loasi vaurioittamatta.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti muo­toiltu korvakäytävääsi
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 2 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä 2-suun­tai­sella pas­sii­vi­sella jako­suo­dat­ti­mella (1x basso + 1x keskialue)
 • Taa­juus­vaste: 18–20 000 Hz
 • Herkkyys: 109 dB / mW
 • Impe­danssi: 75 ohmia
 • Kestävä vaih­det­ta­vissa oleva kaapeli
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen
 • Mate­riaali: akryyli

Hinta: 855 €

3 For Live 

3 For Live muo­toon­va­lettu kor­va­mo­nitori on sinulle, joka haluat musii­killesi hieman enemmän työn­tö­voimaa ja syvyyttä ilman säröä tai kei­no­te­koista äänen väri­tystä. Lisä­bas­soe­le­mentti takaa syvän ja tiukan basson yhdis­tettynä kris­tal­lin­kirk­kaisiin dis­kant­teihin. Jokai­sessa kor­va­kap­pa­leessa on 2 bas­soe­le­menttiä ja 1 diskanttielementti. 

 

Olitpa lava-artisti tai muusikko, on sinun hyvä suojata arvo­kasta kuu­loasi. 3 For Live in-ear moni­torit kyt­ketään kuu­lok­keisiin ja ne suo­jaavat kuu­loasi keikan tai kon­sertin aikana, jolloin voit nauttia esiin­ty­mi­sestä tai har­joit­te­lusta huo­letta. Ana­to­minen muo­toilu takaa lois­tavan istu­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

 

Omi­nai­suudet

 

 • 100% ana­to­mi­sesti muo­toiltu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 3 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä 2-suun­tai­sella pas­sii­vi­sella jako­suo­dat­ti­mella (2x basso + 1x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 18–20 000 Hz
 • Herkkyys: 115 dB
 • Impe­danssi: 28 ohmia
 • Kestävä vaih­det­ta­vissa oleva kaapeli
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen
 • Mate­riaali: akryyli

Hinta: 1050 €

VariphoneSeries_3ForLive
Quad_kevlar_web

Quad 4

Quad 4:ssä on nimensä mukai­sesti neljä tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä. Nämä laa­dukkaat yksi­löl­li­sesti kor­viesi mukaan valetut kor­va­mo­ni­torit toi­mivat kol­mi­suun­tai­sella cros­so­ve­rilla. Ana­to­minen muo­toilu takaa lois­tavan istu­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

Lisä­bas­soe­le­mentti lisää syvyyttä, kun taas kes­kisävy ja dis­kantti ovat edelleen kris­tal­lin­kirk­kaita. Jokai­sessa kor­va­tul­passa on 2 bas­soe­le­menttiä, 1 väliohjain ja 1 dis­kant­tie­le­mentti. Huikean äänen­toiston lisäksi Quad 4 in-ear -moni­torit suo­jaavat kuu­loasi. Voit siis har­joi­tella tai esiintyä huo­letta vau­rioit­ta­matta kuuloasi.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti muo­toiltu korvakäytävääsi 
 • 4 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä 3-suun­tai­sella pas­sii­vi­sella jako-/ja­ko­suo­dat­ti­mella (2x basso + 1x kes­kialue + 1x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 16–20 000 Hz
 • Herkkyys: 116 dB / mW
 • Impe­danssi: 19 ohmia
 • Kestävä vaih­det­ta­vissa oleva kaapeli
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen
 • Mate­riaali: akryyli

Hinta:  1250 €

Variphone SIX V2 

Kun arvostat laatua! Variphone Six on Variphone-sarjan lip­pu­laiva. Näissä erittäin tasok­kaissa kor­va­mo­ni­to­reissa on kuusi tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä molem­missa kor­va­tul­pissa. Tämä tarjoaa erittäin laajan, syvän ja dynaa­misen ääni­mai­seman. Äänioh­jaimet on hie­no­sää­detty antamaan sinulle kor­kea­laa­tui­silta in ear -moni­to­rilta odot­ta­maasi dyna­miikkaa. Kum­pikin kor­va­tulppa sisältää 2 bas­soe­le­menttiä, 2 kes­ki­ää­nie­le­menttiä ja 2 diskanttielementtiä.

Laa­dukkaan äänen­toiston lisäksi Variphone Six V2 avulla suo­jelet arvo­kasta kuu­loasi kuu­lo­vau­rioilta. Niiden avulla voit har­joi­tella tai esiintyä huo­letta vau­rioit­ta­matta kuu­loasi. Kor­va­tulpat valetaan kor­va­käy­tä­viesi mukaan, joten ne istuvat kor­vaasi täy­del­li­sesti. Tuote sisältää neljän viikon istu­vuus­takuun. Laajan väri­va­li­koiman lisäksi mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti muo­toiltu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 6 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä 3-suun­tai­sella pas­sii­vi­sella jako-/ja­ko­suo­dat­ti­mella (2x basso + 2x kes­kialue + 2x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 10-20 000 Hz
 • Herkkyys: 119 dB / mW
 • Impe­danssi: 18 ohmia
 • Kestävä vaih­det­ta­vissa oleva kaapeli
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen
 • Mate­riaali: akryyli

Hinta: 1550

Six-in-ear
Westone ES10

Westone ES10

Westone ES10 on laa­ja­kais­tainen kor­va­mo­nitori, jonka dynaa­minen äänen­toisto vastaa kor­kea­laa­tuisen ammat­ti­lais­käytön tar­peisiin erin­omai­sella hinta-laatusuhteella. 

Täy­del­lisen istu­vuuden ja kor­va­käy­tävään tii­viisti aset­tuvan muo­toilun ansiosta ES10 vähentää taus­ta­melua jopa 26 dB. Niiden avulla suojaat myös kuu­loasi kuu­lo­vau­rioilta. In-ear moni­torit ovat täy­del­linen valinta live-esi­tyksiin, sillä niiden Flex-Canal -mate­ri­aalin ansiosta ne pysyvät hyvin pai­kallaan lau­laessa ja liik­kuessa esiin­ty­mis­la­valla. Ana­to­minen muo­toilu takaa lois­tavan istu­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti muo­toiltu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 1 tasa­pai­no­tettu armature -tyyp­pinen kuuloke-ele­mentti (hybri­di­basso, kes­kialue ja diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 20–16 000 Hz
 • Herkkyys: 114 dB
 • Impe­danssi: 19 ohmia @ 1 kHz
 • Westone EPIC 2-nas­tainen kaapeli (vaih­dettava)
 • Flex-Canal: joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear -moni­torin istu­vuuden esiintyessä
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen

Hinta: 920 €

Westone ES20

Westone ES20 kor­va­mo­ni­torit on suun­ni­teltu vas­taamaan kor­keimpiin ammat­ti­lais­käytön stan­dar­deihin ja ne ovat yhdet mark­ki­noiden tar­kim­mista kate­go­riassaan. Molem­missa kuu­lok­keissa on kaksi äänie­le­menttiä: toinen bas­so­ääniä ja toinen kor­keita ääniä varten, yhdessä pas­sii­visen jako­vaihdon kanssa. Kahden ohjaimen periaate johtaa poikkeuk­sel­lisen laa­duk­kaaseen taa­juus­vas­teeseen. Näiden in ear -moni­torien kes­ki­mää­räinen vai­mennus on 26 dB. 

Tasok­kaiden in-ear -moni­to­reiden ansiosta suo­jelet kuu­loasi hai­tal­li­silta kuu­lo­vau­rioilta. Voit siis har­joi­tella tai esiintyä huo­letta kuu­loasi vau­rioit­ta­matta. Westone ES20 in-ear -moni­torit valetaan kor­va­käy­tävän mukai­sesti ja ne val­mis­tetaan jous­ta­vasta ja peh­meästä Flex-Canal-mate­ri­aa­lista taaten täy­del­lisen istu­vuuden ja muka­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 2 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä, pas­sii­vinen jako (1x basso + 1x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 20–18 000 Hz
 • Herkkyys: 119 dB
 • Impe­danssi: 27 ohmia @ 1 kHz
 • Westone EPIC 2-nas­tainen kaapeli (vaih­dettava)
 • Flex-Canal: joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear -moni­torin istu­vuuden esiintyessä
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen

Hinta: 1300 €

Westone ES20
Westone ES30

Westone ES30

Westone EAS30 kor­va­mo­nitori on vaih­toehto sinulle, joka haluat kuulla lavalla myös yleisön äänet ja reaktiot! Esiintyjä joutuu usein valit­semaan in ear -moni­torin ja yleisön välillä, mutta Wes­tonen uuden EAS-sarjan ansiosta tätä valintaa ei enää tar­vitse tehdä. Näissä in-ear -moni­to­reissa on vaih­det­tavat integroidut melusuo­dat­timet, jotka vähen­tävät ympä­ristön ja yleisön äänet tur­val­li­selle ja muka­valle tasolle. Tämän ansiosta voit nauttia esiin­ty­mi­sestä ja musii­kista huo­letta vaa­ran­ta­matta kuuloasi.

Molem­missa kor­va­tul­pissa on yksi bas­soe­le­mentti, yksi kes­ki­ää­nie­le­mentti ja yksi dis­kant­tie­le­mentti. Westone EAS30 in-ear moni­torit muo­toillaan yksi­löl­li­sesti hen­kilön kor­va­käy­tävän mukaan ja ne val­mis­tetaan jous­ta­vasta ja peh­mästä Flex-Canal-mate­ri­aa­lista taaten täy­del­lisen istu­vuuden ja muka­vuuden esiin­tyessä. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 3 tasa­pai­no­tettua kuuloke-ele­menttiä, kol­mi­suun­tainen pas­sii­vinen jako (1x basso + 1x kes­kialue + 1x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 20–18 000 Hz
 • Herkkyys: 124 dB
 • Impe­danssi: 56 ohmia @ 1 kHz
 • Westone EPIC 2-nas­tainen kaapeli (vaih­dettava)
 • Flex-Canal: joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear -moni­torin istu­vuuden esiintyessä
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen

Hinta: 1550 €

Westone ES50

Westone ES50 kor­va­mo­nitori täyttää ammat­ti­muusi­koiden ja audio­fiilien kor­keim­matkin laa­tu­vaa­ti­mukset. Alan tek­no­logian hui­pentuma tuottaa äänen, jonka puhtaus tyy­dyttää kriit­ti­sim­mänkin korvan. 

Flex-Canal on joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear moni­torin istu­vuuden esiin­tyessä. Ana­to­minen muo­toilu takaa lois­tavan käyt­tö­mu­ka­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun.

Westone ES50 in-ear -moni­torien vah­vuuksia ovat viiden äänioh­jaimen toistama puhdas ääni, tehokas 25 dB:n ympä­ristön melun­vai­mennus ja pit­kä­kes­toinen käyt­tö­mu­kavuus, jonka vain ana­to­mi­sesti muo­toillut kuu­lokkeet voivat tarjota. Kum­mas­sakin kuu­lok­keessa on 1 eril­linen bas­soe­le­mentti, 2 kes­ki­ää­nie­le­menttiä ja 2 diskanttielementtiä.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti muo­toiltu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 5 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä 3-suun­tai­sella pas­sii­vi­sella jako-/ja­ko­suo­dat­ti­mella (1x basso + 2x kes­kialue + 2x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 8–20 000 Hz
 • Herkkyys: 120 dB
 • Impe­danssi: 20 ohmia
 • Westone EPIC 2-nas­tainen kaapeli (vaih­dettava)
 • Flex-Canal: joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear -moni­torin istu­vuuden esiintyessä
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen

Hinta: 1700 €

Westone ES50
Westone ES60

Westone ES60

Westone ES60 kor­va­mo­ni­to­rissa on kuusi tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä molem­missa kuu­lok­keissa, joissa on myös moni­vai­heinen cros­sover. Lop­pu­tu­loksena on erin­omainen äänen­puhtaus, joka täyttää ammat­ti­muusi­koiden ja audio­fiilien kor­keim­matkin laa­tu­vaa­ti­mukset. Kum­mas­sakin kor­va­tul­passa on 2 bas­soe­le­menttiä, 2 kes­ki­ää­nie­le­menttiä ja 2 diskanttielementtiä.

Laa­dukkaan äänen­toiston lisäksi Westone ES60 -in-ear -moni­torit vai­men­tavat ääntä tur­val­li­selle ja muka­valle tasolle. Tämän ansiosta voit nauttia musii­kista ja esiin­ty­mi­sestä vaa­ran­ta­matta kuu­loasi. In-ear -moni­torit muo­toillaan kor­va­käy­tävän mukaan ja ne val­mis­tetaan jous­ta­vasta mate­ri­aa­lista taaten istu­vuuden ja muka­vuuden esiintyessä.

Flex-Canal on pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear moni­torin istu­vuuden esiin­tyessä. Ana­to­minen muo­toilu takaa lois­tavan käyt­tö­mu­ka­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istuvuustakuun. 

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 6 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä 3-suun­tai­sella pas­sii­vi­sella jako-/ja­ko­suo­dat­ti­mella (2x basso + 2x kes­kialue + 2x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 8–20 000 Hz
 • Herkkyys: 118 dB
 • Impe­danssi: 46 ohmia
 • Westone EPIC 2-nas­tainen kaapeli (vaih­dettava)
 • Flex-Canal: joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear -moni­torin istu­vuuden esiintyessä
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen

Hinta: 2050 €

Westone ES80

Todel­linen täy­sosuma laatua hake­valle! Westone ES80 kor­va­mo­ni­torit ovat yksi alansa par­haista tuot­teista mark­ki­noilla. Nämä laa­dukkaat in ear -moni­torit luovat hen­keä­sal­paavan kuun­te­lu­ko­ke­muksen. Westone ES80 in-ear -moni­torit sopivat sekä ammat­ti­lai­sille että audiofiileille. 

ES80:ssa on mark­ki­noiden paras äänie­ristys ja mes­ta­ril­li­sesti viri­tetyt ele­mentit, jotka tar­joavat selkeän ja har­mo­nisen sisällön sekä hoh­tavan yksi­tyis­koh­taiset korkeat äänet. Äänen­vai­men­nuksen ansiosta suojaat myös kuu­loasi kuu­lo­vau­rioilta esiin­tyessäsi tai harjoitellessasi. 

ES80 in-ear -moni­torit valetaan yksi­löl­li­sesti hen­kilön kor­va­käy­tävän mukaan ja ne val­mis­tetaan jous­ta­vasta ja peh­meästä mate­ri­aa­lista taaten istu­vuuden ja muka­vuuden esiin­tyessä. Kum­mas­sakin kor­va­tul­passa on 2 bas­soe­le­menttiä, 2 kes­ki­ää­nie­le­menttiä ja 4 diskanttielementtiä.

Flex-Canal on joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear moni­torin istu­vuuden esiin­tyessä. Ana­to­minen muo­toilu takaa lois­tavan käyt­tö­mu­ka­vuuden. Tuote sisältää neljän viikon istu­vuus­takuun. Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus myös laserkaiverrukseen.

Omi­nai­suudet

 • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi
 • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
 • 8 tasa­pai­no­tettua armature -tyyp­pistä kuuloke-ele­menttiä 3-suun­tai­sella pas­sii­vi­sella jako-/ja­ko­suo­dat­ti­mella (2x basso + 2x kes­kialue + 4x diskantti)
 • Taa­juus­vaste: 5–22 000 Hz
 • Herkkyys: 111 dB
 • Impe­danssi: 5 ohmia @ 1 kHz
 • Westone EPIC 2-nas­tainen kaapeli (vaih­dettava)
 • Flex-Canal: joustava ja pehmeä mate­riaali, joka reagoi kehon läm­pö­tilaan taaten in-ear -moni­torin istu­vuuden esiintyessä
 • Laaja väri­va­li­koima ja mah­dol­lisuus laserkaiverrukseen

Hinta: 2850 €

Westone ES80
Soita 000 000 0000