Valetut kuulonsuojaimet nukkumiseen ja matkoille

Oletko herkkäuninen tai teetkö vuorotyötä? 

Lii­kenteen melu, elä­möivät naa­purit, lem­mikit tai kuor­saava kumppani voivat olla liikaa sinulle, jolla on uni­häi­riöitä tai olet muuten herk­kä­uninen. Myös vuo­ro­työssä päi­vällä nuk­ku­minen saattaa olla haas­teel­lista ympä­ristön äänien takia.

Nuku ja lepää ilman häi­riöitä mit­ta­ti­laus­työnä val­mis­tet­tujen yksi­löl­listen kuu­lon­suo­jainten avulla. Uni­tulpat vai­men­tavat erittäin tehok­kaasti ympä­ristön häi­rit­seviä ääniä. Ne on suun­ni­teltu niin, että mah­dol­liset häly­ty­säänet, mukaan lukien herä­tys­kello, kuu­luvat tulppien läpi. Ihminen kuule muita ääniä mm. nenän ja väräh­dyksen kautta.

Pre­vious
Next

Varaa aika mallinottoon

Pyydä tarjous kuulonsuojaimista

Unitulpat istuvat hyvin – et edes huomaa niitä

Koska uni­tulpat on valettu kor­viesi mukaan, ovat ne luon­nol­li­sesti myös hyvin istuvat. Kor­va­tulppien muo­toilu mah­dol­listaa myös vai­vat­toman kyl­jellään nuk­ku­misen ilman ikävää pai­na­misen tunnetta.

Muka­vasta ja kes­tä­västä sili­ko­nista muo­toillut uni­tulpat on aller­gia­tes­tattu, ja niillä on pitkä käyt­töikä. Pidät ne hel­posti puh­taina taval­li­sella saip­pualla ja vedellä.

Valetut uni­tulpat istuvat muka­vasti ja vai­men­tavat ääniä sopi­vasti nuk­ku­mista varten.

Hinta: 180,00 €