MC ja
moot­to­riur­hei­lu

Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met moot­to­ri­pyö­räi­lyyn ja moottoriurheiluun

Tie­sit­kö, että kun ajat moot­to­ri­pyö­rää, ajan mit­taan hai­tal­li­sin­ta kuu­lol­le­si on ilma­vir­ta? Tuu­len aiheut­ta­ma melu voi vahin­goit­taa kor­via­si jo alle 100 km/h nopeuk­sis­sa. Kypä­rä vai­men­taa osan, mut­ta melu myös väsyt­tää ja voi vai­kut­taa keskittymiseen.

novavox-varikas-symboli

Muka­va istu­vuus kypä­rän alla

Eri­tyi­ses­ti moot­to­ri­pyö­räi­lyyn ja moot­to­riur­hei­luun suun­ni­tel­lut kuu­lon­suo­jai­met istu­vat muka­vas­ti kypä­rän alla. Ne läpäi­se­vät nor­maa­lin puhe­ää­nen ja lii­ken­tees­sä kuu­lu­vat varoi­tus­sig­naa­lit. Valit­se mate­ri­aa­lik­si akryy­li tai silikoni.

Hyviä valin­to­ja moot­to­ri­pyö­räi­lyyn ja moottoriurheiluun

Hin­ta 230,00 €

Per­for­mER

Sopii moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­le. Vai­men­taa melua ympä­ris­tös­sä. Vale­tut sili­ko­ni kuu­lon­suo­jai­met, ilman kah­vaa istu­vat muka­vas­ti kypä­rän alla.

Suo­jain­ten suo­dat­ti­met ovat vaih­det­ta­vis­sa ja nii­tä on saa­ta­va­na eri vai­men­nusar­voil­la: 10 dB, 15 dB, 25 dB tai 30 dB. Tuot­teet ovat CE-ser­ti­fioi­tu­ja stan­dar­din EN 352-2 mukaisesti.