Kuulonsuojelu: tärkeä askel kohti terveempää elämää - Novavox

Kuulonsuojelu: tärkeä askel kohti terveempää elämää

Kuulon suojeleminen on äärimmäisen tärkeää, sillä se vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun ja hyvinvointiin.
Facebook
LinkedIn
Kuulonsuojelu - Novavox

Kuulo on yksi niistä ais­teista, joita emme usein tule aja­tel­leeksi ennen kuin koh­taamme
ongelmia sen kanssa. Kui­tenkin kuu­lon­suojelu on äärim­mäisen tärkeää, sillä se
vai­kuttaa mer­kit­tä­västi elä­män­laatuun ja hyvin­vointiin. Tässä artik­ke­lissa tar­kas­te­lemme
kuu­lon­suo­jelun mer­ki­tystä ja joi­takin käy­tännön vinkkejä sen parantamiseksi.

Kuulon heikkenemisen yleisyys

Nyky-yhteis­kun­nassa altis­tumme jat­ku­vasti eri­lai­sille ääniär­syk­keille kuten lii­kenteen
melulle, musiikin kuun­te­lulle kuu­lok­keilla sekä työ­paik­kojen eri ääni­maa­il­moille. Näiden
teki­jöiden yhdis­telmä voi johtaa kuulon heik­ke­ne­miseen. Kuu­lo­vam­mojen määrä on
yllättäen kas­vanut viime vuosikymmeninä.

Kuulon suojeleminen päivittäisessä elämässä

Kuulon suo­je­le­minen voi olla yksin­ker­taista, kun otetaan huo­mioon muu­tamia perus­oh­jeita.
Ensin­näkin, vältä voi­mak­kaita ääniä aina kun se on mah­dol­lista. Kuulosi kiittää kun vähennät
musiik­ki­lait­teiden ja tele­vision lii­al­lista äänen­voi­mak­kuutta. Lisäksi, käytä kuu­lon­suo­jaimia
jos olet alt­tiina koville äänille työssä tai har­ras­tuk­sissa kuten esim. ammun­nassa tai
moot­to­riur­hei­lussa.

Säännölliset kuulotarkastukset

Toinen tärkeä askel kuu­lon­suo­je­lussa on sään­nöl­liset kuu­lo­tar­kas­tukset. Kuulon
heik­ke­ne­minen voi tapahtua vähi­tellen ja se saattaa jäädä huo­maa­matta. Käynti audio­login
(kuu­lon­tutkija) vas­taa­no­tolla voi auttaa tun­nis­tamaan ongelmat var­hai­sessa vai­heessa ja
tarjota tar­vit­tavaa apua.

Kuulonsuojelu lapsille

On myös tärkeää opettaa lap­sille kuu­lon­suo­jelun mer­kitys var­hai­sessa vai­heessa. Lapset
ovat eri­tyisen alt­tiita kuu­lo­vam­moille, joten heidän tulisi oppia vält­tämään voi­mak­kaita
ääniä ja käyt­tämään kuu­lon­suo­jaimia kuten kor­va­tulppia silloin kun se on tarpeen. Tiedon jaka­minen ja
mal­liop­pi­minen van­hem­milta ja kas­vat­ta­jilta ovat tässä avainasemassa.

Johtopäätös

Kuulon suo­je­le­minen on tärkeä osa ter­veel­listä elä­män­tapaa. Pie­nillä muu­tok­silla
päi­vit­täi­sessä elä­mäs­sämme voimme suo­jella kuu­loamme ja nauttia parem­masta
elä­män­laa­dusta. Älä unohda huo­lehtia kuu­lostasi ja auta muita ymmär­tämään sen tärkeys.
Kuu­lon­suojaus on askel kohti ter­veempää ja onnel­li­sempaa tulevaisuutta.

Ota yhteyttä:

Johan Wikström

Koulutettu suojainasiantuntija/ Kuulonsuojaus

Puh 050 526 0381
johan.wikstrom@novavox.fi

Soita 000 000 0000