Valetut ja yksilölliset korvatulpat hinta - Novavox

Yksilölliset korvatulpat hinta - Mitä valetut korvatulpat maksavat?

Me Novavoxilla ajattelemme, että kuuloon kannattaa panostaa, jonka vuoksi tarkoituksemme ei ole kilpailla mahdollisimman alhaisella hinnalla, vaan kuuloratkaisun laadulla. Lue alta lisää valettujen korvatulppien hinnasta.
Facebook
LinkedIn
yksilölliset korvatulpat hinta

Valetut kor­va­tulpat saat­tavat aluksi tuntua isolta inves­toin­nilta. Mark­ki­noilla on monia vaih­toehtoja yksi­löl­li­sille kor­va­tul­pille, joiden hinta vaih­telee 50 € - 250 € välillä. Edul­linen vaih­toehto saattaa tarjota perus­suojan, kun taas hin­ta­vammat vaih­toehdot tuo muka­vuutta, parempaa suojaa, sekä pidempää käyt­töikää.  Me Nova­voxilla ajat­te­lemme, että kuuloon kan­nattaa panostaa, jonka vuoksi tar­koi­tuk­semme ei ole kil­pailla mah­dol­li­simman alhai­sella hin­nalla, vaan kuu­lo­rat­kaisun laa­dulla. Nova­voxilta saat mark­ki­noiden parhaat kor­va­tulpat eri ääniym­pä­ris­töihin CE -merkinnällä. 

Ota meihin yhteyttä tai varaa aika mal­lin­ottoon täältä.

Miksi yksilölliset korvatulpat ovat hyvä investointi?

Laa­dukkaat, yksi­löl­liset ja juuri sinun kor­va­käy­tä­vääsi muo­toillut valetut kor­va­tulpat tar­joavat parhaan suojan melua vastaan. Jokaisen korva on ainut­laa­tuinen, jonka vuoksi kor­va­tulppien yksi­löl­linen muo­toilu parantaa kor­va­tulppien istu­vuutta, sekä myös suo­jauksen tasoa. Nova­voxin valetut kor­va­tulpat ovat val­mis­tettu laa­duk­kaista mate­ri­aa­leista ja suun­ni­teltu kes­tämään useiden vuosien jat­kuvaa käyttöä. Laa­dukkaat kor­va­tulpat eivät myöskään ala häi­rit­semään pit­kä­ai­kaisen käytön aikana, sillä ne ovat muo­toiltu istumaan muka­vasti korvissasi.

Mitä yksilölliset korvatulpat maksavat?

Nova­voxin kor­va­tulpat ovat suun­ni­teltu ja tar­koi­tettu eri­laisiin ääniym­pä­ri­söihin, jolloin ne sopivat täy­del­li­sesti eri käyttötarkoituksiin. 

Valetut korvatulpat nukkumiseen hinta

Nova­voxin uni­tulpat on yksi­nomaan tar­koi­tettu nuk­ku­miseen. Uni­tulppien avulla voit huo­letta nukkua kyl­jelläsi ilman, että kor­va­tulpat pai­navat tai häi­rit­sevät unia. 

  • 100 % ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi
  • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
  • Val­mis­tettu super­peh­meästä silikonista
  • Tiiviit tulpat ilman suo­da­tinta: SNR >27 dB
  • Eivät paina kor­va­käy­tävää, kun makaat kyljelläsi
  • 2 vuoden takuu

Nuk­ku­miseen tar­joi­tet­tujen valet­tujen kor­va­tulppien hinta: 160 €

Korvatulpat teollisuuteen tai ammattikäyttöön

Nova­voxilta löytyy kolme eri vaih­toehtoa teol­li­suuteen tar­koi­te­tuille vale­tuille kor­va­tul­pille, joiden hinnat ovat 220–230 € välillä. Nämä kor­va­tulpat ovat tar­koi­tettu käyt­tä­jille, jotka työs­ken­te­levät melui­sassa ääniym­pä­ris­tössä.  Kor­va­tulppien avulla kuulet nor­maa­li­ta­solla olevan puheen, mutta suo­jaudut hai­tal­li­silta ääni­ta­soilta.  Näiden kor­va­tulppien tyy­pil­lisiä käyt­täjiä ovat esi­mer­kiksi raken­nusalan työn­te­kijät ja teol­li­suu­dessa työs­ken­te­levät hen­kilöt. Mal­listo on val­mis­tettu joko akryy­listä tai silikonista.

Lue lisää teol­li­suuteen tar­koi­te­tuista kuuloratkaisuista

Muusikon korvatulpat tai korvamonitorit hinta

Kon­ser­teissa sekä artistit että kon­sert­tiy­leisö haluavat kuulla musiikin kaikki vivahteet, mutta altis­tuvat erittäin voi­mak­kaalle melulle. Tar­joamme täyden vali­koiman valettuja kor­va­tulppia ja kor­va­mo­ni­toreja sekä muusi­koille että ylei­sölle. Et menetä musiikin nyansseja vaan päin­vastoin – kuulet ne jopa paremmin ilman häi­rit­sevää taus­ta­melua ja häi­rit­sevää äänenvoimakkuutta.

Nova­voxin kor­va­mo­ni­torien hinnat vaih­te­levat omi­nai­suuksien mukaan 650–2850€ välillä.

Lue lisää kor­va­mo­ni­to­reista.

Valetut korvatulpat metsästykseen

Nova­voxilta saat met­säs­tykseen ja ammuntaan tar­koi­tetut valetut kor­va­tulpat. Aki­tii­vi­kuu­los­uo­jainten hinta on 1000 -1200 € , kun taas pas­sii­viset kuu­los­uo­jaimet mak­savat 210 €. Aktii­vi­kuu­los­uo­jaimet vai­men­tavat hai­tal­lista ääntä, mutta vah­vis­tavat esi­mer­kiksi puheääntä. 

Lue lisää met­säs­tykseen tar­koi­te­tuista korvatulpista.

Uintiin tarkoitetut korvatulpat 

Uintiin tar­koi­tetut valetut kor­va­tulpat pitävät veden tehok­kaasti poissa kor­vistasi, estäen kor­va­tu­leh­dukset ja kor­va­säryt. Uin­ti­tulppien hinta on 130 €.

Lue lisää uintiin tar­koi­te­tuista vale­tuista kor­va­tul­pista.

Valetut korvatulpat moottoripyöräilijöille 

Eri­tyi­sesti moot­to­riur­heiluun tar­koi­tetut kor­va­tulpat istuvat moit­teet­to­masti kypärän alle. Suo­jaimet läpäi­sevät puheen ja lii­kenteen varoi­tus­sig­naalit, mutta suo­jaavat hai­tal­li­selta melulta. Valetut moot­to­ri­pyö­räi­lijän kor­va­tulpat mak­savat 210 €. Nova­voxilta saat myös moot­to­riur­hei­li­jalle tar­koi­tetut kor­va­tulpat, jotka sisäl­tävät myös vies­tin­tä­vä­lineen helppoon kom­mu­ni­kaa­tioon. Racing in Ears -kor­va­tulppien hinta on 520 €.

Lue lisää moot­to­ri­pyö­räi­lijän korvatulpista

Heräsikö kysyt­tävää? Voit ottaa meihin yhteyttä tai varata ajan mal­lin­ottoon täältä.

Ota yhteyttä:

Johan Wikström

Koulutettu suojainasiantuntija/ Kuulonsuojaus

Puh 050 526 0381
johan.wikstrom@novavox.fi

Soita 000 000 0000