Teol­li­suus

Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met teol­li­suu­teen, käsi­työ­läi­sil­le ja rakennustyömaalle

Työ­pai­kal­la pitää Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen mukaan käyt­tää kuu­lon­suo­jai­mia, jos melu­ta­so on vähin­tään 85 dB työ­päi­vän aika­na. Jos melu­ta­so on hiu­kan alhai­sem­pi, 80 dB, pitää kuu­lon­suo­jai­met olla tar­vit­taes­sa saatavilla.

novavox-varikas-symboli

Varaa aika
mal­lin­ot­toon >

novavox-varikas-symboli

Panos­ta muka­viin kuulonsuojaimiin

Jos altis­tut töis­sä impuls­si­ää­nil­le tai oles­ke­let melui­sas­sa ympä­ris­tös­sä pit­kään, sinun tulee kuu­lo­vau­rioi­den vält­tä­mi­sek­si suo­ja­ta kuu­losi. Työ­nan­ta­ja voi teh­dä pal­jon­kin sää­tääk­seen työ­ti­lan melu­ta­soa, mut­ta jos vaih­dat työ­paik­kaa, saa­tat koh­da­ta saman ongel­man uudel­leen. Sik­si on hyvä hank­kia omat kuu­lon­suo­jai­met, jois­sa viih­dyt ja joi­ta käy­tät mie­lel­lä­si. Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met istu­vat muka­vas­ti kor­vis­sa koko työ­päi­vän ajan, myös kypä­rän alla. Hyvät suo­jai­met pääs­tä­vät läpi puhe­ää­net ja varoi­tus­sig­naa­lit, mut­ta suo­jaa­vat kuu­losi melulta.

Oikea valin­ta
teol­li­suu­den ja raken­nusa­lan työn­te­ki­jöil­le,
sekä käsi­työ­läi­sil­le.

Work­sa­fe Pro

Peh­meät, sili­ko­ni­suo­da­te­tut kuu­lon­suo­jai­met tur­val­li­seen työs­ken­te­lyyn. Yhdis­tä­vät muka­vuu­den ja äänen­vai­men­nuk­sen, ja voit kes­kus­tel­la mui­den kans­sa riip­pu­mat­ta ympä­ris­tön melus­ta. Sili­ko­ni on mate­ri­aa­li­na erit­täin vakaa, sii­nä on kor­kea veto­lu­juus ja se kes­tää useim­mat kemikaalit.

Suo­jain­ten suo­dat­ti­met ovat vaih­det­ta­vis­sa, hel­pot puh­dis­taa ja likaa hyl­ki­vät. Hyvä muo­toi­lu pitää suo­dat­ti­met tuke­vas­ti pai­kal­laan. Valit­se suo­dat­ti­met tar­vit­ta­van äänen­vai­men­nuk­sen mukaan – Alp­ha-suo­dat­ti­met toi­mi­vat useim­mis­sa tilanteissa.

Tilaa nau­ha­kiin­ni­tyk­sel­lä tai ilman. Kiin­nik­keel­li­siin mal­lei­hin saat nau­han, johon voit kiin­nit­tää suo­jai­met ja ripus­taa ne kau­laa­si. Tuot­teet ovat CE-ser­ti­fioi­tu­ja stan­dar­din EN 352-2 mukaisesti.

Hin­ta 230,00 €

Work­sa­fe Pro