Kuulonsuojaimet teollisuuteen ja rakennusalalle

Valetut kuulonsuojaimet teollisuuteen, käsityöläisille ja rakennustyömaalle

Jos altistut työssäsi impuls­si­ää­nille tai oles­kelet melui­sassa ympä­ris­tössä pitkään, sinun tulee kuu­lo­vau­rioiden vält­tä­mi­seksi suojata kuulosi. Eri­tyi­sesti teol­li­suuden eri aloilla ja raken­nusa­lalla kuulon suo­jaa­minen on välttämättömyys.

Suo­sit­te­lemme hank­kimaan kuu­lon­suo­jaimet, joissa viihdyt ja joita käytät mie­lelläsi. Valetut kuu­lon­suo­jaimet istuvat muka­vasti kor­vissa koko työ­päivän ajan ja ne sovel­tuvat hyvin myös kypärän alla käytettäviksi.

Pre­vious
Next

Varaa aika mallinottoon

Pyydä tarjous kuulonsuojaimista

Suojaa kuulosi – jaksa paremmin

Työ­pai­kalla täytyy Val­tio­neu­voston ase­tuksen mukaan käyttää kuu­lon­suo­jaimia, jos melutaso on vähintään 85 dB työ­päivän aikana. Jos melutaso on hiukan tätä alhai­sempi, pitää kuu­lon­suo­jainten olla tar­vit­taessa saatavilla.

Hyvät suo­jaimet pääs­tävät läpi puhe­äänet ja varoi­tus­sig­naalit, mutta suo­jaavat kuulosi melulta. Tie­sithän, että suo­jattu kuulo vähentää työn kuor­mit­ta­vuutta? Vapaa-aikasi laatu paranee ja jaksat paremmin.

Noiseclipper – kuulonsuojaimet teollisuuteen ja rakennusalalle

Pehmeät tai akryy­liset, suo­da­tetut kuu­lon­suo­jaimet on suun­ni­teltu tur­val­liseen työs­ken­telyyn. Ne yhdis­tävät muka­vuuden ja äänen­vai­men­nuksen, ja voit kes­kus­tella muiden kanssa riip­pu­matta ympä­ristön melusta. Silikoni on mate­ri­aalina erittäin vakaa, siinä on korkea veto­lujuus ja se kestää useimmat kemikaalit.

 

Hinta: 230,00€

Noi­seclipper pehmeät tai akryy­liset suo­dat­timet 19, 23, 28 ja 32 dB vaimennus

Hygieeniset suojaimet tarvittavan äänenvaimennuksen mukaan 

Suo­jainten suo­dat­timet ovat vaih­det­ta­vissa ja niiden likaa hylkivä omi­naisuus mah­dol­listaa helpon puh­dis­tuksen. Oikean­lainen korvasi mal­linen muo­toilu pitää suo­dat­timet tuke­vasti pai­kallaan. Valitse suo­dat­timet tar­vit­tavan äänen­vai­men­nuksen mukaan.

Kuu­lon­suo­jaimet ovat tilat­ta­vissa nau­ha­kiin­ni­tyk­sellä tai ilman. Kiin­nik­keel­lisiin mal­leihin saat nauhan, johon voit kiin­nittää suo­jaimet ja ripustaa ne kaulaasi.

Tuot­teemme ovat CE-ser­ti­fioituja stan­dardin EN 352-2 mukaisesti.

Näillä aloilla tai työ­pai­koilla työs­ken­te­le­ville hen­ki­löille suo­sit­te­lemme WorkSafe Pro -kuulonsuojaimia:

  • Auto­kor­jaamot
  • Ris­teily- ja rahtilaivat
  • Maa­liala
  • Huol­to­yhtiöt
  • Tie­työmaat
  • His­si­kor­jaukset
  • Soran­murs­kaamot
  • Panostus- ja räjäytysala
  • Raken­nusala

Mallit

  • Noi­seclipper (pehmeät tai akryy­liset suo­dat­timet 19, 23, 28 ja 32 dB vaimennus)