Sko­lor
och dag­hem

Formg­jut­na hör­sels­kydd för sko­lor och daghem

Det är van­ligt att peda­go­ger och lära­re lider av tin­ni­tus, lju­dö­ver­käns­lig­het, ljudt­rött­het och hör­sel­ned­sätt­ning. Hör­sel­problem ger upp­hov till stress och utmatt­ning och kan leda till sjuks­kriv­nin­gar och förtidspensionering.

Skyd­da hör­seln men dis­ku­te­ra normalt

Speciellt om du redan som ung lider av tin­ni­tus eller lju­dö­ver­käns­lig­het, kom­mer du att behö­va någon typ av hör­sels­kydd för att orka bätt­re i ditt yrke. Bland barn och ung­do­mar behö­ver hör­sels­kydd, som däm­par plöts­li­ga rop och fal­setts­krik, men inte påver­kar van­ligt tal. Vi rekom­men­de­rar formg­jut­na hör­sels­kydd med opti­malt val­da dämp­nings­fil­ter, som släp­per ige­nom tal men däm­par högre ljud. Du kan kom­mu­nice­ra med bar­nen och hör vad de säger, men skyd­dar sam­ti­digt din hörsel.

Lämpli­ga skydd om du job­bar med barn.

Formg­jut­na hör­sels­kydd av sili­kon. Däm­par bul­ler och oljud i omgiv­nin­gen och lyf­ter fram tal bätt­re. Bes­täll med eller utan hand­tag. Hand­tags­mo­del­len kom­mer med band, så du kan hän­ga dem runt halsen.

Hör­sels­kyd­dens fil­ter är utbyt­ba­ra och finns i oli­ka dämp­nings­vär­den: 10 dB, 15 dB, 25 dB eller 30 dB. Pro­duk­ter­na är CE-cer­ti­fie­ra­de i enlig­het med EN 352-2.

Pris: 230,00€

Pro­tec­tER