Brett
sor­ti­ment

Nova­vox vill hit­ta hör­sels­kydds­lös­nin­gen, som pas­sar just för dig. Vårt bre­da sor­ti­ment omfat­tar formg­jut­na hör­sels­kydd för oli­ka krä­van­de ljudmiljöer.


Indi­vi­duel­la, formg­jut­na hör­sels­kydd av hög kva­li­tet sit­ter per­fekt i dina öron och är bekvä­ma att använ­da. När de är anpas­sa­de efter dina behov, har du kont­roll över din ljud­mil­jö enligt dina egna vill­kor. Du orkar bätt­re och kan koncent­re­ra dig, när du tyd­li­ga­re hör tal och ljud på nor­mal­nivå, men slip­per bul­ler och plöts­li­ga, höga ljud.

Dina hör­sels­kydd kan utrus­tas med oli­ka dämp­nings­fil­ter för att kont­rol­le­ra hur myc­ket ljud du expo­ne­ras för. De kan också vara akti­va, vil­ket bety­der att elekt­ro­ni­ken i hör­sels­kyd­den förs­tär­ker sva­ga ljud och skyd­dar dig mot höga ljud. Akti­va hör­sels­kydd kan des­su­tom kopplas till radiotelefon.


Vi använ­der kom­pak­ta hör­sel­filt­rar för att hör­sels­kyd­den ska pas­sa också små öron.

Indi­vi­duel­la hörselskydd

Indi­vi­duel­la skydd till­ver­kas efter avg­jut­nin­gar av dina hör­selgån­gar. En exakt pass­form är helt enkelt bekvä­ma­re, fun­ge­rar bätt­re och sit­ter bra hela dagen.

För formg­jut­na hör­sels­kydd behövs en örong­jut­ning av ditt öra. 

 

Indi­vi­duel­la hörselskydd 

Var rädd om din hörsel

Redan svagt kon­ti­nuer­ligt bul­ler gör dig tröt­ta­re, och höga ljud­nivåer kan föror­sa­ka hör­sels­ka­dor, tin­ni­tus, högt blodt­ryck, stress och koncent­ra­tionssvå­rig­he­ter. Vi är i dag omgiv­na av höga ljud från tra­fik, musik och mas­ki­ner. Viss­te du, att lju­det från en van­lig gräsklip­pa­re, hår­tork eller lövblå­sa­re kan övers­kri­da 85 dB, som är grän­sen för skad­lig volym?

På arbetsplat­ser med för höga ljud­nivåer är arbets­gi­va­ren skyl­dig att erb­ju­da hör­sels­kydd. Ändå finns det mån­ga arbetsplat­ser, där ljud­nivån inte regle­ras. Högl­jud­da barn, sor­let av rös­ter i öpp­na kon­tor och varu­hus, bakgrunds­musik, ven­ti­la­tio­ner som susar, his­sar, rullt­rap­por, kopia­to­rer, skri­va­re och tra­fikl­jus bil­dar ljud­mil­jö­er, som med tiden kan leda till hör­sels­ka­dor. För en all­var­lig hör­sels­ka­da kan det räc­ka med ett enda gevärsskott.

Det värs­ta är att hör­seln för­säm­ras sak­ta men säkert, utan att du upp­täc­ker det, och när ska­dan väl är skedd är det för sent.

Var rädd om din hörsel 

På de här sidor­na kan du bekan­ta dig med oli­ka ljud­mil­jö­er, hur de påver­kar din hör­sel och huru­da­na lös­nin­gar Nova­vox kan erb­ju­da. Kon­tak­ta oss gär­na, be om til­lägg­sin­for­ma­tion eller boka en tid för örongjutning.

Kva­li­tet och produktgarantier

Våra hör­sels­kydd hål­ler bra i fle­ra år, även om du använ­der dem dagli­gen. De ytbe­hand­la­de, aller­gi­tes­ta­de mate­ria­len är utveckla­de speci­fikt för att mini­me­ra irri­ta­tion av den käns­li­ga huden i örat. Du får behagli­ga skydd, som sit­ter bekvämt i mån­ga timmar.

För jakt och skyt­te erb­ju­der vi Soundsco­pes pro­duk­ter, som har 2 års garan­ti gäl­lan­de mate­rial-, kom­po­nent- och tillverkningsfel.

Alla våra formg­jut­na hör­sels­kydd har 21 dagars garan­ti från din leve­rans­dag, ifall de sit­ter dåligt i dina öron. Garan­tin gäl­ler inte, ifall

Bekvä­ma hörselskydd 

Nova­vox hör­sels­kydd är CE-god­kän­da enligt EU:s riktlinjer/ PPE regel­verk (EU) 2016/425. Till­ver­ka­ren sva­rar för att pro­duk­ter­na upp­fyl­ler kraven.