Min
berät­tel­se

Min hör­sel­ned­sätt­ning kons­ta­te­ra­des när jag var liten och de förs­ta hörap­pa­ra­ter­na fick jag i fyraårsål­dern. Ned­satt hör­sel har dock aldrig varit ett hin­der i mitt liv – tvär­tom. Jag har all­tid varit öppen och social, har en stor kam­rat­krets, spor­tar och har mån­ga fritidsintressen.

Efter­som den prak­tis­ka sidan av ned­satt hör­sel är en del av min var­dag, har jag hål­lit före­läs­nin­gar om hör­sel i bl.a. sko­lor, sjuk­hus, åldrings­hem och före­nin­gar. Utgåen­de från mina egna erfa­ren­he­ter har jag öppet kun­nat berät­ta, huru­dant det är att leva med ned­satt hörsel.

Hör­selbranschen bör­ja­de int­res­se­ra mig redan under stu­die­ti­den, och sedan dess har jag job­bat i hör­sel­re­la­te­ra­de före­tag. Jag har fått en bra över­sikt över hör­se­lap­pa­ra­ter, aktö­rer­na på mark­na­den och den tek­nis­ka utvecklingen.

Min affär­sidé bör­ja­de ta form, när jag upp­täck­te, att det vid sidan av den tra­di­tio­nel­la hör­sel­mark­na­den bör­ja­de växa fram en helt ny mark­nad för icke-hör­sels­ka­da­de män­nis­kors behov. Näs­tan en fem­te­del av värl­dens befolk­ning lider i dag av någon sorts hör­sel­problem. Den moder­na mil­jöns bul­ler, arbets­mil­jöns förändrin­gar, hob­byn och vårt nya sätt att kon­su­me­ra musik och spel har ska­pat ett växan­de behov att före­byg­ga hör­sels­ka­dor i alla åldersgrupper.

Hör­sels­ka­dor uppstår grad­vis under en lång tid, utan att du upp­täc­ker det, och när ska­dan väl är skedd är det för sent. Nova­vox hjäl­per dig skyd­da din hör­sel i god tid och ta kont­roll över din ljud­mil­jö på dina egna villkor.

Med vän­li­ga häls­nin­gar,
Johan

johan-wikstrom-allekirjoitus