Musik
och kon­sert

Formg­jut­na hör­sels­kydd och in-ear moni­tors

På en kon­sert vill både artis­ter­na och kon­sert­publi­ken höra var­je nyans i musi­ken trots att de däm­par voly­men. Vi erb­ju­der ett komplett sor­ti­ment av formg­jut­na hör­sels­kydd och in-ear moni­tors för både musi­ker och publik. Kom­forts­kyd­den däm­par stö­ran­de bakgrundsl­jud och sit­ter bekvämt i örat, utan att irri­te­ra. Alla våra hör­sels­kydd är CE-god­kän­da.

Klar och tyd­lig ljud­bild

Lång­va­rigt höga ljud­nivåer och plöts­ligt kraf­ti­ga ljuds­tö­tar ska­dar hör­seln. Oav­sett om du är sce­nar­tist, musi­ker eller publik kan du behö­va hör­sels­kydd. Per­for­mER och Pro­tec­tER låter dig höra det du vill höra, utan risk för ska­dor. Jämn dämp­ning över fre­kvens­re­gi­stret ger ett bra skydd utan att påver­ka ljud­bil­den. Du kan enkelt anpas­sa dina hör­sels­kydd till oli­ka situa­tio­ner genom att byta fil­ter.

Hör­sels­kydd, som kan kopplas till hör­lu­rar kal­las för in-ear -moni­tors eller in-ear -hör­lu­rar. En vik­tig til­läggs­funk­tion är med­hör­ning, vil­ken låter dig höra både dig själv och de andra i ban­det, när ni uppt­rä­der eller repe­te­rar.

Våra hör­sels­kydd och in-ear moni­tors är formg­jut­na i sili­kon. Specia­lan­pas­sat sili­kon är följ­samt och bekvämt för dig som sjun­ger eller rör dig myc­ket på sce­nen. Bes­täll med eller utan hand­tag. Hand­tags­mo­del­len kom­mer med band, så du kan hän­ga dem runt hal­sen.

Välj bland de här enligt din ljud­mil­jö

Tunz Solo
Tunz Solo ger en bra förs­tärk­ning av framför allt mel­lan­re­gis­ter och höga toner, vil­ket ger dig bra kont­roll över vad som hän­der på sce­nen.

Speci­fi­ka­tio­ner:
• Dual dri­vers (woo­fer och twee­ter)
• Lju­di­so­le­ring 26 dB
• Fre­kvens­re­gis­ter mel­lan 20 Hz – 15 000 Hz
• Käns­lig­het 106 dB 1 mW
• Impe­dans (1 kHz) 42 Ohm

tunz-sl15-p001246-audio-monitor-black-beauty
Pris 450,00 €

Tunz Duo
Tunz Duo ger en bra förs­tärk­ning av framför allt mel­lan­re­gis­ter och höga toner, vil­ket ger dig bra kont­roll över vad som hän­der på sce­nen.

Speci­fi­ka­tio­ner:
• Dual dri­vers (woo­fer och twee­ter)
• Lju­di­so­le­ring 26 dB
• Fre­kvens­re­gis­ter mel­lan 20 Hz – 15 000 Hz
• Käns­lig­het 106 dB 1 mW
• Impe­dans (1 kHz) 42 Ohm

tunz-sl15-p001246-audio-monitor-black-beauty
Pris 600,00 €

Tunz Duo S
Tunz Duo S ger en bra förs­tärk­ning av framför allt mel­lan­re­gis­ter och höga toner, vil­ket ger dig bra kont­roll över vad som hän­der på sce­nen.

Speci­fi­ka­tio­ner:
• Dual dri­vers (woo­fer och twee­ter)
• Lju­di­so­le­ring 26 dB
• Fre­kvens­re­gis­ter mel­lan 20 Hz – 15 000 Hz
• Käns­lig­het 106 dB 1 mW
• Impe­dans (1 kHz) 42 Ohm

Pris 820,00 €

Tunz Trio
Per­fekt moni­to­rut­rust­ning för key­boar­dis­ter och sån­ga­re. De mini­me­rar basl­jud, vil­ket iso­le­rar framt­rä­dan­det enkla­re.

Speci­fi­ka­tio­ner:
• Triple dri­vers (2 woo­fers och twee­ter)
• Lju­di­so­le­ring 26 dB
• Fre­kvens­re­gis­ter 20 Hz – 15 000 Hz
• Käns­lig­het 119 dB @ 1 mW
• Impe­dans (1 kHz) 15 Ohm

Pris 1050,00 €

Tunz Trio B
Upplev hela fre­kvens­re­gi­stret med Tunz Trio B. Model­len är per­fekt anpas­sad för gitar­ris­ter och basis­ter.

Speci­fi­ka­tio­ner:
• Triple dri­vers (woo­fer, twee­ter och subwoo­fer för bätt­re bas)
• Lju­di­so­le­ring 26 dB
• Fre­kvens­re­gis­ter 20 Hz – 15 000 Hz
• Käns­lig­het 120 dB 1 mW
• Impe­dans (1 kHz) 15 Ohm

Pris 1300,00 €

Ear­pod Ear­moulds
Anpas­sad för tråd­lös Air­pod, iPho­ne och iPod. De formg­jut­na hyl­sor­na sit­ter per­fekt i ditt öra.Gjorda av a sili­kon och kan stäl­las på Ipods ”Tråd­lö­sa hör­lu­rar”.

earpod-sleeves
Pris 100,00 €