Kon­tak­ta
oss

Vårt kon­tor lig­ger på Drum­sö i Hel­sing­fors (kon­tors­ho­tel­let Vil­la­ge Works), 850 m från Drum­sö met­ros­ta­tion och nära buss­lin­jen 21. Det finns gott om par­ke­ringsplat­ser i när­he­ten. På Hei­kas­vä­gen finns en 4 tim­mars gra­tis­par­ke­ring, endast 50 meter från vår ingång. Bygg­na­den är rulls­tols­till­gänglig och det finns en hiss.

Vi gör också gär­na före­tags­be­sök, under vil­ket vi kan dis­ku­te­ra oli­ka behov av hör­sels­kydd, pre­sen­te­ra våra pro­duk­ter och ta örong­jut­ning av fle­ra per­so­ners öron. Slå en sig­nal, skic­ka e-post eller boka direkt en tid. Vi hjäl­per dig gärna!

Nova­vox Oy Ab
Hei­kas­vä­gen 7 A, 2. vånin­gen
00210 Hel­sing­fors

Johan Wik­ström
Före­ta­ga­re

Tfn. 020 730 4750
johan.wikstrom@novavox.fi

Boka tid för örongjutning

Det snab­bas­te sät­tet att få indi­vi­duel­la hör­sels­kydd är att direkt boka tid. På sam­ma gång får du all infor­ma­tion om pro­duk­ter­na du behöver.

 

Laddar…

Kon­takt­for­mu­lär

Om du har frå­gor eller vill veta mera om våra pro­duk­ter, kan du fyl­la i dina kon­tak­tupp­gif­ter och skri­va ett med­de­lan­de här. Vi kon­tak­tar dig snarast.    Söker pro­dukt för
    sko­lor och dag­hemindustrimusik och kon­ser­terjakt och skyt­tesim och badsova och resamc och motorsport

    Kon­tak­ta mig per