Jakt
och skyt­te

Formg­jut­na hör­sels­kydd för jakt och skytte

Under­sök­nin­gar visar att 79 % av jägar­na inte skyd­dar sin hör­sel under jakt. Viss­te du att ett gevärss­kott på nära håll kan ska­da din hör­sel permanent?

Sto­ra hör­selkå­por känns ofta obe­kvä­ma och svet­tan­de. I sko­gen är de des­su­tom i vägen. Då behö­ver du bekvä­ma, formg­jut­na hör­sels­kydd, som du kan använ­da hela dagen.

Dämp­ning och bra riktverkan

Akti­va, formg­jut­na hör­sels­kydd förs­tär­ker ljud, men skyd­dar mot smäl­lar, mini­me­rar vind­brus och hjäl­per dig urs­kil­ja från vil­ket håll ljud kom­mer. När du des­su­tom kan koppla dina hör­sels­kydd tråd­löst till jakt­ra­dion, har du allt du behöver.

Sound­Gear Sport

 
Nya Sound­Gear Sport akti­va hör­sels­kydd, gjord speciellt för jakt och sports­kyt­te.
Indi­vi­duellt formg­jut­na hör­sels­kydd. Den nya tek­ni­ken gör det lät­ta­re att höra från vil­ken rikt­ning lju­det kom­mer från. Du kan enkelt ans­lu­ta en jaktradio.

 

Fär­gal­ter­na­ti­ven: Svart, brun, genoms­kin­lig, röd och blå.

 

Funk­tio­ner

- Ljud av hög kvalitet

- Fun­ge­rar med fyra oli­ka program

- Bat­te­ridri­ven med stor­lek 13

- Bort­tag­bar nackslinga

- 3,5 mm sladd som kan ans­lu­tas till radiotelefon

Pris 1200,00 €

Sound­Gear Sport