Industri

Formg­jut­na hör­sels­kydd för industri, hant­verk och byggen

Työ­pai­kal­la pitää Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen mukaan käyt­tää kuu­lon­suo­jai­mia, jos melu­ta­so on vähin­tään 85 dB työ­päi­vän aika­na. Jos melu­ta­so on hiu­kan alhai­sem­pi, 80 dB, pitää kuu­lon­suo­jai­met olla tar­vit­taes­sa saatavilla.

Sat­sa på hör­sels­kydd som du trivs med

Om du på job­bet utsätts för impulsl­jud eller vis­tas i bull­ri­ga mil­jö­er under en längre tid, ska du skyd­da din hör­sel för att inte få hör­sels­ka­dor. Det finns myc­ket som arbets­gi­va­ren kan göra för att bul­le­ran­pas­sa arbet­sut­rym­me­na, men om du byter jobb, kan du vara inför sam­ma problem igen. Därför är det en bra idé att skaf­fa egna hör­sels­kydd du trivs med och gär­na använ­der. Formg­jut­na hör­sels­kydd sit­ter skönt i örat hela arbets­da­gen, också under hjäl­men. Du ska des­su­tom kun­na höra van­ligt tal och var­nings­sig­na­ler sam­ti­digt som du skyd­dar din hör­sel mot buller.

Rätt val
för dig som job­bar inom industri,
som hant­ver­ka­re eller på byggen.

Work­sa­fe Pro

Mju­ka, sili­kon­filt­re­ra­de hör­sels­kydd för säker­het på job­bet. Erb­ju­der både kom­fort och ljud­dämp­ning, och du kan sam­ta­la med andra obe­roen­de av bull­ret i omgiv­nin­gen. Sili­ko­nen är myc­ket sta­bil, har hög draghåll­fast­het och tål de fles­ta kemikalierna.

Var­je fil­ter är utbyt­bart, lätt att ren­gö­ra och smut­savs­tö­tan­de. Skyd­dens utform­ning hål­ler filt­ret säkert på sin plats. Välj fil­ter enligt den ljud­dämp­ning du behö­ver – Alp­ha-filt­ret skyd­dar mot de fles­ta situationer.

Bes­täll med eller utan hand­tag. Hand­tags­mo­del­len kom­mer med band, så du kan hän­ga dem runt hal­sen. Pro­duk­ter­na är CE-cer­ti­fie­ra­de i enlig­het med EN 352-2.

Pris 230,00 €

Work­sa­fe Pro