Ta kont­roll över
din ljud­mil­jö

Vårt bull­ri­ga sam­häl­le är orsa­ken till att hör­sel­proble­men ökar i alla åldersklas­ser. Nova­vox har specia­li­se­rat sig på indi­vi­duellt formg­jut­na hör­sels­kydd, som för­hin­drar fram­ti­da hör­sel­problem i allt mer krä­van­de ljud­mil­jö­er. 

 

För formg­jut­na hör­sels­kydd behövs en modell av ditt öra. Med en bra sit­tan­de modell får du per­fek­ta hör­sels­kydd.

novavox-logo-ny-vitt

Kva­li­tet och pro­dukt­ga­ran­tier

Vi repre­sen­te­rar de bäs­ta varu­mär­ke­na på mark­na­den och alla pro­duk­ter är CE-märk­ta.

Brett sor­ti­ment

Vi har formg­jut­na hör­sels­kydd för alla krä­van­de ljud­mil­jö­er. Vi använ­der kom­pak­ta hör­sel­filt­rar för att hör­sels­kyd­den ska pas­sa också små öron.

Indi­vi­duel­la hör­sels­kydd

När dina hör­sels­kydd är formg­jut­na, med akus­tis­ka fil­ter som är anpas­sa­de för just dina behov, sit­ter skyd­den bekvämt hela dagen och du har kont­roll över din ljud­mil­jö.

Var rädd om din hör­sel

Viss­te du, att redan svagt bul­ler gör dig tröt­ta­re? Höga ljud­nivåer kan föror­sa­ka hör­sels­ka­dor, tin­ni­tus, högt blodt­ryck, stress och koncent­ra­tionssvå­rig­he­ter.