Kuulonsuojaimet metsästykseen ja ammuntaan

Suojaa kuulosi ammuntaharrastuksessa ja metsällä ollessasi

Moni met­sästäjä saattaa jättää kuu­lonsa suo­jaa­matta, koska perin­teiset kup­pi­suo­jaimet eivät ole järin käy­tän­nön­lä­heiset ja saat­tavat tuntua hios­ta­vilta korvaa vasten.

Jos har­rastat met­säs­tystä tai ammuntaa, tar­vitset ehdot­to­masti mukavat, juuri sinun korvasi mukaan valetut kuu­lon­suo­jaimet, joita voit käyttää ongel­mitta pitkiä aikoja ker­rallaan. Nova­voxin yksi­löl­lisiin kuu­lon­suo­jaimiin liität käte­västi myös radiopuhelimen.

Pre­vious
Next

Varaa aika mallinottoon

Pyydä tarjous kuulonsuojaimista

Mittatilaustyönä valmistetut suojaimet vaimentavat haitallisia ääniä

Aktii­viset, valetut suo­jaimet suo­jaavat kor­viasi kovilta pamausää­niltä samalla mini­moiden esi­mer­kiksi tuulen aiheut­taman suhinan. Suo­jaimet siis vai­men­tavat hai­tal­lisia ääniä, mutta vah­vis­tavat niitä, joita on tarpeen vah­vistaa. Ne aut­tavat myös tar­ken­tamaan äänen suuntaa, joka on tärkeä kuu­lon­suo­jainten omi­naisuus metsästäessä.

SoundGear Sport –kuulonsuojaimet

Uusi SoundGear Sport aktii­vinen kuu­lon­suojain on suun­ni­teltu eri­tyi­sesti met­säs­tykseen ja urhei­luam­muntaan. Yksi­löl­li­sesti muo­toiltu kuu­lon­suojain, johon saat hel­posti yhdis­tettyä myös radio­pu­he­limen. Uusi tek­niikka tekee hel­pom­maksi kuulla mistä suun­nasta ääni tulee.

Omi­nai­suudet

  • Väri­vaih­toehdot: Musta, ruskea, läpi­näkyvä, punainen ja sininen
  • Erittäin kor­kea­laa­tuinen ääni
  • Toimii 4 eri ohjelmalla
  • Paris­to­käyt­töinen koko 13
  • Irro­tettava kaulanauha
  • Radio­pu­he­limeen kyt­kettävä 3,5 mm johto

Hinta: 1 200,00 €

Metsästykseen ja ammuntaan