Met­säs­tys
ja ammun­ta

Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met met­säs­tyk­seen ja ammun­taan

Tut­ki­mus­ten mukaan jopa 79 % met­säs­tä­jis­tä jät­tää kuu­lon­sa suo­jaa­mat­ta met­säs­tyk­sen aika­na. Tie­sit­kö, että lii­an lähel­lä ammut­tu kivää­rin­lau­kaus voi vau­rioit­taa kuu­loa­si pysy­väs­ti?

Isot kup­pi­suo­jai­met tun­tu­vat usein epä­mu­ka­vil­ta ja köm­pe­löil­tä ja saat­ta­vat hios­taa. Met­säs­sä ne ovat myös tiel­lä. Sil­loin tar­vit­set muka­vat, vale­tut kuu­lon­suo­jai­met, joi­ta voit käyt­tää koko päi­vän.

novavox-varikas-symboli

Vai­men­nus ja hyvä suun­ta­vai­ku­tus

Aktii­vi­set, vale­tut, vai­men­nus­suo­dat­ti­mil­la varus­te­tut suo­jai­met vah­vis­ta­vat ääniä, mut­ta suo­jaa­vat pamauk­sil­ta, mini­moi­vat tuu­len melun ja aut­ta­vat tar­ken­ta­maan, mis­tä suun­nas­ta ääni kuu­luu. Kun lisäk­si voit kyt­keä kuu­lon­suo­jai­met lan­gat­to­mas­ti met­säs­tys­ra­dioon, sinul­la on kaik­ki tar­vit­se­ma­si.

Erin­omai­sia valin­to­ja met­säs­tyk­seen ja ammun­taan

SOUND­GEAR - KUU­LON­SUO­JAI­MET  OVAT UUDIS­TU­MAS­SA.
TÄMÄN JOH­DOS­TA TOI­MI­TUK­SIS­SA ON VÄLIAI­KAI­NEN KAT­KOS.

Soundsco­pe