Met­säs­tys
ja ammun­ta

Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met met­säs­tyk­seen ja ammuntaan

Tut­ki­mus­ten mukaan jopa 79 % met­säs­tä­jis­tä jät­tää kuu­lon­sa suo­jaa­mat­ta met­säs­tyk­sen aika­na. Tie­sit­kö, että lii­an lähel­lä ammut­tu kivää­rin­lau­kaus voi vau­rioit­taa kuu­loa­si pysyvästi?

Isot kup­pi­suo­jai­met tun­tu­vat usein epä­mu­ka­vil­ta ja köm­pe­löil­tä ja saat­ta­vat hios­taa. Met­säs­sä ne ovat myös tiel­lä. Sil­loin tar­vit­set muka­vat, vale­tut kuu­lon­suo­jai­met, joi­ta voit käyt­tää koko päivän.

novavox-varikas-symboli

Vai­men­nus ja hyvä suuntavaikutus

Aktii­vi­set, vale­tut suo­jai­met vah­vis­ta­vat ääniä, mut­ta suo­jaa­vat pamauk­sil­ta, mini­moi­vat tuu­len melun ja aut­ta­vat tar­ken­ta­maan, mis­tä suun­nas­ta ääni kuu­luu. Kun lisäk­si voit kyt­keä kuu­lon­suo­jai­met lan­gat­to­mas­ti met­säs­tys­ra­dioon, sinul­la on kaik­ki tarvitsemasi.

Sound­Gear Sport

Uusi Sound­Gear Sport aktii­vi­nen kuu­lon­suo­jain on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti met­säs­tyk­seen ja urhei­luam­mun­taan. Yksi­löl­li­ses­ti muo­toil­tu kuu­lon­suo­jain, johon saat hel­pos­ti yhdis­tet­tyä myös radio­pu­he­li­men. Uusi tek­niik­ka tekee hel­pom­mak­si kuul­la mis­tä suun­nas­ta ääni tulee. 
 
Väri­vaih­toeh­dot ovat: Mus­ta, rus­kea, läpi­nä­ky­vä, punai­nen ja sininen.
 
Omi­nai­suu­det
 
- Erit­täin kor­kea­laa­tui­nen ääni
- Toi­mii 4 eri ohjelmalla
- Paris­to­käyt­töi­nen koko 13
- Irro­tet­ta­va kaulanauha
- Radio­pu­he­li­meen kyt­ket­tä­vä 3,5 mm johto
 
 
 
 
 
Hin­ta 1200,00 €

Sound­Gear Sport